รายวิชา MB401 การบริหารการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
  บทที่2 : งบการเงินและงบประมาณ
  บทที่3 : การบริหารเงินสด
  บทที่4 : การบริหารสินเชื่อเพื่อบริโภค
  บทที่5 : การบริหารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่6 :การประกันชีวิต
  บทที่7 : การออมและการลงทุนขั้นพื้นฐาน
  บทที่8 :ความเสี่ยงและผลตอบแทน
  บทที่9 : การลงทุนในหุ้นสามัญ
  บทที่10 :การลงทุนในพันธบัตรธุรกิจและหุ้นบุริมสิทธิ์
  บทที่11 :การวางแผนที่อยู่อาศัย
  บทที่12 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพาหนะเดินทาง
  บทที่13 : การวางแผนสำหรับวัยเกษียณอายุ
  คำอธิบายศัพท์ : vocabulary
  บรรณานุกรม : Reference
  ภาคผนวก: Supplement
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
  บทที่2 : งบการเงินและงบประมาณ
  บทที่3 : การบริหารเงินสด
  บทที่4 : การบริหารสินเชื่อเพื่อบริโภค
  บทที่5 : การบริหารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  บทที่6 :การประกันชีวิต
  บทที่7 : การออมและการลงทุนขั้นพื้นฐาน
  บทที่8 :ความเสี่ยงและผลตอบแทน
  บทที่9 : การลงทุนในหุ้นสามัญ
  บทที่10 :การลงทุนในพันธบัตรธุรกิจและหุ้นบุริมสิทธิ์
  บทที่11 :การวางแผนที่อยู่อาศัย
  บทที่12 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพาหนะเดินทาง
  บทที่13 : การวางแผนสำหรับวัยเกษียณอายุ
  คำอธิบายศัพท์ : vocabulary
  บรรณานุกรม : Reference
  ภาคผนวก: Supplement