รายวิชา MB407 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ (International Finance and Banking)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : การค้าระหว่างประเทศ
  บทที่2 : ผู้ส่งสินค้าออก
  บทที่3 : เงื่อนไขราคาระหว่างประเทศ
  บทที่4 : การชำระ/โอนเงินตราระหว่างประเทศและการเรียกเก็บเงิน
  บทที่5 : เลตเตอร์ออฟเครดิต
  บทที่6 : ตลาดเงินและตลาดทุน
  บทที่6 : ตลาดเงินและตลาดทุน...(ต่อ)
  บทที่7 : ตลาดเงินตราต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน
  บทที่8 : ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
  บทที่9 : นโยบายคุ้มกันการค้าและนโยบายการค้าเสรี
  บทที่10 : องค์กรการเงินระหว่างประเทศ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : การค้าระหว่างประเทศ
  บทที่2 : ผู้ส่งสินค้าออก
  บทที่3 : เงื่อนไขราคาระหว่างประเทศ
  บทที่4 : การชำระ/โอนเงินตราระหว่างประเทศและการเรียกเก็บเงิน
  บทที่5 : เลตเตอร์ออฟเครดิต
  บทที่6 : ตลาดเงินและตลาดทุน
  บทที่6 : ตลาดเงินและตลาดทุน...(ต่อ)
  บทที่7 : ตลาดเงินตราต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน
  บทที่8 : ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
  บทที่9 : นโยบายคุ้มกันการค้าและนโยบายการค้าเสรี
  บทที่10 : องค์กรการเงินระหว่างประเทศ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม