รายวิชา MB301 การบริหารการเงินธุรกิจ 1 (Financial Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : เป้าหมายและหน้าที่ของการเงิน
  บทที่2 : การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
  บทที่3 : การวางแผนกำไร
  บทที่4 : งบประมาณเงินสด
  บทที่5 : การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
  บทที่6 : การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ระยะสั้น
  บทที่7 : การบริหารลูกหนี้
  บทที่8 : การบริหารสินค้าคงเหลือ
  บทที่9 : งบประมาณเงินทุน
  บทที่10 : โครงสร้างทางการเงินและการใช้ Leverage
  บทที่11 : ค่าของทุน
  บทที่12 : นโยบายการจ่ายเงินปันผล
  บทที่13 : ผลตอบแทนและความเสี่ยง
  บทที่14 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงและงบประมาณเงินทุนที่ดีที่สุด
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : เป้าหมายและหน้าที่ของการเงิน
  บทที่2 : การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
  บทที่3 : การวางแผนกำไร
  บทที่4 : งบประมาณเงินสด
  บทที่5 : การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
  บทที่6 : การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ระยะสั้น
  บทที่7 : การบริหารลูกหนี้
  บทที่8 : การบริหารสินค้าคงเหลือ
  บทที่9 : งบประมาณเงินทุน
  บทที่10 : โครงสร้างทางการเงินและการใช้ Leverage
  บทที่11 : ค่าของทุน
  บทที่12 : นโยบายการจ่ายเงินปันผล
  บทที่13 : ผลตอบแทนและความเสี่ยง
  บทที่14 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงและงบประมาณเงินทุนที่ดีที่สุด
  บรรณานุกรม