รหัสวิชา รายละเอียด
 
  HR302
อ่านกันเถอะ...
การบริหารค่าตอบแทนสุขภาพและความปลอดภัย 3 หน่วย
(Compensation, Safety and Heaith Management)
การบริหารค่าตอบแทนสุขภาพและความปลอดภัย
  HR302
อ่านกันเถอะ...
การบริหารค่าตอบแทนสุขภาพและความปลอดภัย 3 หน่วย
(Compensation, Safety and Heaith Management)
การบริหารค่าตอบแทนสุขภาพและความปลอดภัย
  HR302
อ่านกันเถอะ...
การบริหารค่าตอบแทนสุขภาพและความปลอดภัย - หน่วย
(Compensation Safety and Health Management)
-
  HR302
อ่านกันเถอะ...
การบริหารค่าตอบแทนสุขภาพและความปลอดภัย - หน่วย
(Compensation Safety and Health Management)
-
  HR401(46)
อ่านกันเถอะ...
การสื่อสารในองค์การเชิงปฏิบัติการ 3 หน่วย
(Communication Practiech in Organization)
-
  HR401(46)
อ่านกันเถอะ...
การสื่อสารในองค์การเชิงปฏิบัติการ 3 หน่วย
(Communication Practiech in Organization)
-
  HR411
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการสัมภาษณ์ - หน่วย
(Interviewing Techniques)
-
  HR411
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการสัมภาษณ์ - หน่วย
(Interviewing Techniques)
-
  HR413
อ่านกันเถอะ...
การให้คำปรึกษา และแนะนำ 3 หน่วย
(Counseling and Advising)
ศึกษาหลักการและเทคนิคต่าง ๆ ในการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำกับผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ที่ทำหน้าที่ในสายปฏิบัติการในองค์การ การขจัดข้อร้องทุกข์และข้ออุทธรณ์ การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการจัดการกับข้อขัดแย้ง ศึกษาถึงวิธีการและมาตรการต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการให้คำปรึกษาหารือให้เกิดประสิทธิภาพ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  HR413
อ่านกันเถอะ...
การให้คำปรึกษา และแนะนำ 3 หน่วย
(Counseling and Advising)
ศึกษาหลักการและเทคนิคต่าง ๆ ในการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำกับผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ที่ทำหน้าที่ในสายปฏิบัติการในองค์การ การขจัดข้อร้องทุกข์และข้ออุทธรณ์ การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการจัดการกับข้อขัดแย้ง ศึกษาถึงวิธีการและมาตรการต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการให้คำปรึกษาหารือให้เกิดประสิทธิภาพ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  HR416(48
อ่านกันเถอะ...
กลยุทธ์ในการเพิ่มผลิตภาพของพนักงาน 3 หน่วย
(Stratrgies for Employee's Productivity)
ศึกษา การจัดการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในยุคโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ
  HR416(48
อ่านกันเถอะ...
กลยุทธ์ในการเพิ่มผลิตภาพของพนักงาน 3 หน่วย
(Stratrgies for Employee's Productivity)
ศึกษา การจัดการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในยุคโลกาภิวัฒน์ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ