รายวิชา HR411 เทคนิคการสัมภาษณ์ (Interviewing Techniques)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : กระบวนการสื่อสาร
  บทที่2 : การสัมภาษณ์
  บทที่3 : การสัมภาษณ์กับการสรรหาบุคคล
  บทที่4 : อุปสรรคและข้อพิจารณาในการสัมภาษณ์...
  บทที่5 : การสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือกพนักงาน
  บทที่6 : เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อการคัเลือกพนักงาน
  บทที่7 : คู่มือการสัมภาษณ์และเทคนิคการตั้งคำถาม
  บทที่8 : การสัมภาษณ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นในการบริหาร...
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : กระบวนการสื่อสาร
  บทที่2 : การสัมภาษณ์
  บทที่3 : การสัมภาษณ์กับการสรรหาบุคคล
  บทที่4 : อุปสรรคและข้อพิจารณาในการสัมภาษณ์...
  บทที่5 : การสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือกพนักงาน
  บทที่6 : เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อการคัเลือกพนักงาน
  บทที่7 : คู่มือการสัมภาษณ์และเทคนิคการตั้งคำถาม
  บทที่8 : การสัมภาษณ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นในการบริหาร...
  บรรณานุกรม