รายวิชา HR401(46) การสื่อสารในองค์การเชิงปฏิบัติการ (Communication Practiech in Organization)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ความเข้าใจพื้นฐานของการสื่อสาร
  บทที่2 : รูปแบบของการสื่อสารทางธุรกิจ
  บทที่3 : หลักสำคัญในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  บทที่4 : การสื่อสารทางวัฒนธรรม
  บทที่5 : การสื่อสารกับเทคโนโลยี
  บทที่6 : การวางแผนการเขียนข้อควา ม
  บทที่7 : การเขียน การตรวจสอบและแก้ไขข้อความ
  บทที่8 : การเขียนข้อความเชิงขอร้อง
  บทที่9 : การเขียนรายงาน
  บทที่10 : การสื่อสารด้วยการพูดและการฟัง
  บทที่11 : การจัดการประชุม
  บทที่12 : การสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือกพนักงาน
  บทที่13 : การสัมภาษณ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  บทที่14 : การสื่อสารอื่นที่จำเป็นสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ความเข้าใจพื้นฐานของการสื่อสาร
  บทที่2 : รูปแบบของการสื่อสารทางธุรกิจ
  บทที่3 : หลักสำคัญในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  บทที่4 : การสื่อสารทางวัฒนธรรม
  บทที่5 : การสื่อสารกับเทคโนโลยี
  บทที่6 : การวางแผนการเขียนข้อควา ม
  บทที่7 : การเขียน การตรวจสอบและแก้ไขข้อความ
  บทที่8 : การเขียนข้อความเชิงขอร้อง
  บทที่9 : การเขียนรายงาน
  บทที่10 : การสื่อสารด้วยการพูดและการฟัง
  บทที่11 : การจัดการประชุม
  บทที่12 : การสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือกพนักงาน
  บทที่13 : การสัมภาษณ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  บทที่14 : การสื่อสารอื่นที่จำเป็นสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  บรรณานุกรม