รายวิชา HR413 การให้คำปรึกษา และแนะนำ (Counseling and Advising)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  แบบประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  บทที่ 2 : ธรรมชาติของคน
  บทที่ 3 : หลักการและวิธีการทางจิตวิทยา
  บทที่ 4 : การให้คำปรึกษาและแนะนำ
  บทที่ 5 : แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการให้คำปรึกษา
  บทที่ 6 : เทคนิคการให้คำปรึกษา
  บทที่ 7 : วินัย
  บทที่ 8 : การร้องทุกข์
  บทที่ 9 : ความขัดแย้ง
  บทที่ 10 : กระบวนการของความขัดแย้ง
  บทที่ 11 : การบริหารความขัดแย้ง
  แบบประเมินผลหลังการเรียน
  แนวตอบกิจกรรมและคำถาม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  แบบประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  บทที่ 2 : ธรรมชาติของคน
  บทที่ 3 : หลักการและวิธีการทางจิตวิทยา
  บทที่ 4 : การให้คำปรึกษาและแนะนำ
  บทที่ 5 : แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการให้คำปรึกษา
  บทที่ 6 : เทคนิคการให้คำปรึกษา
  บทที่ 7 : วินัย
  บทที่ 8 : การร้องทุกข์
  บทที่ 9 : ความขัดแย้ง
  บทที่ 10 : กระบวนการของความขัดแย้ง
  บทที่ 11 : การบริหารความขัดแย้ง
  แบบประเมินผลหลังการเรียน
  แนวตอบกิจกรรมและคำถาม