รายวิชา HR302 การบริหารค่าตอบแทนสุขภาพและความปลอดภัย (Compensation, Safety and Heaith Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ค่าจ้างและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
  บทที่2 : ทฤษฎีว่าด้วยค่าจ้าง
  บทที่3 : จุดมุ่งหมายของการบริหารค่าตอบแทนแรงงาน
  บทที่4 : ส่วนประกอบของค่าตอบแทนแรงงาน
  บทที่5 : การประเมินค่างาน
  บทที่6 : วิธีการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน
  บทที่7 : การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  บทที่8 : การจ่ายค่าจ้างเพื่อจูงใจในการทำงาน
  บทที่9 : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขาย
  บทที่10 : การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานที่มีความชำนาญ...
  บทที่11 : การบริหารค่าตอบแทนสำหรับคนงานในระดับกลาง
  บทที่12 : การบริหารค่าตอบแทนระดับบริหาร
  บทที่13 : ค่าตอบแทนแรงงานในรูปแบบอื่นๆ
  บทที่14 : ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่างๆเกี่ยวกับการบริหาร...
  บทที่15 : สุขภาพและความปลอดภัย
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก..(ต่อ1)
  ภาคผนวก...(ต่อ2)
  บรรณานุกรม
  เลือกอ่านรายละเอียด...
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : ค่าจ้างและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ
  บทที่2 : ทฤษฎีว่าด้วยค่าจ้าง
  บทที่3 : จุดมุ่งหมายของการบริหารค่าตอบแทนแรงงาน
  บทที่4 : ส่วนประกอบของค่าตอบแทนแรงงาน
  บทที่5 : การประเมินค่างาน
  บทที่6 : วิธีการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน
  บทที่7 : การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  บทที่8 : การจ่ายค่าจ้างเพื่อจูงใจในการทำงาน
  บทที่9 : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขาย
  บทที่10 : การจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานที่มีความชำนาญ...
  บทที่11 : การบริหารค่าตอบแทนสำหรับคนงานในระดับกลาง
  บทที่12 : การบริหารค่าตอบแทนระดับบริหาร
  บทที่13 : ค่าตอบแทนแรงงานในรูปแบบอื่นๆ
  บทที่14 : ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่างๆเกี่ยวกับการบริหาร...
  บทที่15 : สุขภาพและความปลอดภัย
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก..(ต่อ1)
  ภาคผนวก...(ต่อ2)
  บรรณานุกรม