รหัสวิชา รายละเอียด
 
  AD306
อ่านกันเถอะ...
การจัดแสดงสินค้า 3 หน่วย
(Merchandise Display)
ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้าของร้านค้าปลีก และธุรกิจการจำหน่ายประเภทอื่น ๆ ศึกษาสภาพร้านค้า ที่ตั้ง และการใช้พื้นที่ทั้งหมดของร้านค้า วิธีการวางแผนงาน การจัดตกแต่งร้านค้า การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และทฤษฎีอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถนำมาใช้ในการจัด แสดงสินค้าในรูปแบบ ต่างและการประเมินผลการจัดแสดงสินค้า
  AD306
อ่านกันเถอะ...
การจัดแสดงสินค้า 3 หน่วย
(Merchandise Display)
ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้าของร้านค้าปลีก และธุรกิจการจำหน่ายประเภทอื่น ๆ ศึกษาสภาพร้านค้า ที่ตั้ง และการใช้พื้นที่ทั้งหมดของร้านค้า วิธีการวางแผนงาน การจัดตกแต่งร้านค้า การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และทฤษฎีอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถนำมาใช้ในการจัด แสดงสินค้าในรูปแบบ ต่างและการประเมินผลการจัดแสดงสินค้า
  AD325
อ่านกันเถอะ...
การจัดการการบริการลูกค้า 3 หน่วย
(Account Executive Management)
ศึกษาความสำคัญ ลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของการให้บริการลูกค้า ความสัมพันธ์กับฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์การ ความสัมพันธ์กับลุกค้า จรรยาบรรณ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการการบริการลูกค้า
  AD325
อ่านกันเถอะ...
การจัดการการบริการลูกค้า 3 หน่วย
(Account Executive Management)
ศึกษาความสำคัญ ลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของการให้บริการลูกค้า ความสัมพันธ์กับฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์การ ความสัมพันธ์กับลุกค้า จรรยาบรรณ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการการบริการลูกค้า
  AD328
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1 3 หน่วย
(Advertising Production Technique 1)
ศึกษาถึงการวางรูปแบบและการจัดหน้าโฆษณาเพื่อใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ องค์ประกอบของโฆษณาในสิ่งพิมพ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตงานพิมพ์ รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตงานโฆษณาและการพิมพ์ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์และประเมินผลสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการโฆษณา
  AD328
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1 3 หน่วย
(Advertising Production Technique 1)
ศึกษาถึงการวางรูปแบบและการจัดหน้าโฆษณาเพื่อใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ องค์ประกอบของโฆษณาในสิ่งพิมพ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตงานพิมพ์ รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตงานโฆษณาและการพิมพ์ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์และประเมินผลสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการโฆษณา
  AD328(47214)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1 3 หน่วย
(ADVERTISING PRODUCTION TECHONIGUE1)
-
  AD328(47214)
อ่านกันเถอะ...
เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1 3 หน่วย
(ADVERTISING PRODUCTION TECHONIGUE1)
-
  AD424
อ่านกันเถอะ...
การจัดแสดงสินค้า 3 หน่วย
(MERCHANDISE DISPLAY)
-
  AD424
อ่านกันเถอะ...
การจัดแสดงสินค้า 3 หน่วย
(MERCHANDISE DISPLAY)
-
  AD424(47014)
อ่านกันเถอะ...
การจัดแสดงสินค้า 3 หน่วย
(MERCHANDISE DISPLAY)
-
  AD424(47014)
อ่านกันเถอะ...
การจัดแสดงสินค้า 3 หน่วย
(MERCHANDISE DISPLAY)
-
  AD426
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการโฆษณา 3 หน่วย
(Advertising Management)
ศึกษาความหมาย ความเป็นมาและการจัดรูปแบบการบริหารภายในกิจการโฆษณา เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ ขอบข่ายการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และศึกษาถึงหน้าที่ของผู้บริหารกิจการโฆษณาทั้งด้านทฤษฎ๊และปฏิบัติ รวมถึงความสัมพันธ์กับองค์การภายนอกกฎหมายและข้อบังคับของรัฐและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
  AD426
อ่านกันเถอะ...
การบริหารกิจการโฆษณา 3 หน่วย
(Advertising Management)
ศึกษาความหมาย ความเป็นมาและการจัดรูปแบบการบริหารภายในกิจการโฆษณา เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ ขอบข่ายการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และศึกษาถึงหน้าที่ของผู้บริหารกิจการโฆษณาทั้งด้านทฤษฎ๊และปฏิบัติ รวมถึงความสัมพันธ์กับองค์การภายนอกกฎหมายและข้อบังคับของรัฐและสถาบันที่เกี่ยวข้อง