รายวิชา AD325 การจัดการการบริการลูกค้า (Account Executive Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สำนักงานตัวแทนโฆษณาและฝ่ายบริการลูกค้า
  บทที่ 2 : ผู้ประสานงานลูกค้า
  บทที่ 3 : การรับและรวบรวมข้อมูล
  บทที่ 4 : บันทึกประชุมและข้อมูลสำหรับจัดทำโฆษณา(ต่อ)
  บทที่ 4 : บันทึกประชุมและข้อมูลสำหรับจัดทำโฆษณา
  บทที่ 5 : ความรู้เกี่ยวกับการตลาด(1)สำหรับงานของผู้ประสานงานลูกค้า
  บทที่ 6 : ความรู้เกี่ยวกับการตลาด(2)สำหรับงานของผู้ประสานงานลูกค้า
  บทที่ 7 : ความรู้เกี่ยวกับการตลาด(3)สำหรับงานของผู้ประสานงานลูกค้า
  บทที่ 8 : การประสานงานกับหน่วยงานภายในสำนักงานตัวแทนโฆษณา
  บทที่ 9 : การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกสำนักงานตัวแทนโฆษณา(ต่อ)
  บทที่ 9 : การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกสำนักงานตัวแทนโฆษณา
  บทที่ 10 : การเสนองานโฆษณา
  บทที่ 11 : ปัญหาในการทำงานและแนวทางการแก้ไข
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สำนักงานตัวแทนโฆษณาและฝ่ายบริการลูกค้า
  บทที่ 2 : ผู้ประสานงานลูกค้า
  บทที่ 3 : การรับและรวบรวมข้อมูล
  บทที่ 4 : บันทึกประชุมและข้อมูลสำหรับจัดทำโฆษณา(ต่อ)
  บทที่ 4 : บันทึกประชุมและข้อมูลสำหรับจัดทำโฆษณา
  บทที่ 5 : ความรู้เกี่ยวกับการตลาด(1)สำหรับงานของผู้ประสานงานลูกค้า
  บทที่ 6 : ความรู้เกี่ยวกับการตลาด(2)สำหรับงานของผู้ประสานงานลูกค้า
  บทที่ 7 : ความรู้เกี่ยวกับการตลาด(3)สำหรับงานของผู้ประสานงานลูกค้า
  บทที่ 8 : การประสานงานกับหน่วยงานภายในสำนักงานตัวแทนโฆษณา
  บทที่ 9 : การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกสำนักงานตัวแทนโฆษณา(ต่อ)
  บทที่ 9 : การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกสำนักงานตัวแทนโฆษณา
  บทที่ 10 : การเสนองานโฆษณา
  บทที่ 11 : ปัญหาในการทำงานและแนวทางการแก้ไข
  บรรณานุกรม : Reference