รายวิชา AD426 การบริหารกิจการโฆษณา (Advertising Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความทั่วไป
  บทที่ 2 : หน้าที่และการจัดองค์การของกิจการโฆษณา
  บทที่ 3 : แผนงานโฆษณา
  บทที่ 4 : การสร้างสรรค์งานโฆษณา(ต่อ)
  บทที่ 4 : การสร้างสรรค์งานโฆษณา
  บทที่ 5 : การเสนองานโฆษณา
  บทที่ 6 : การตัดสินใจด้านสื่อโฆษณา
  บทที่ 7 : การวิจัยเพื่อการโฆษณา
  บทที่ 8 : การบริหารกิจการโฆษณา
  บทที่ 9 : การบริหารความสัมพันธ์
  บทที่10 : การหาลูกค้าใหม่
  บทที่ 11 : การบริหารบุคลากร
  บทที่ 12 : การจัดการทางการเงิน(ต่อ)
  บทที่ 12 : การจัดการทางการเงิน
  บทที่ 13 : กฎหมายและจรรยาบรรณาด้านการโฆษณา
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความทั่วไป
  บทที่ 2 : หน้าที่และการจัดองค์การของกิจการโฆษณา
  บทที่ 3 : แผนงานโฆษณา
  บทที่ 4 : การสร้างสรรค์งานโฆษณา(ต่อ)
  บทที่ 4 : การสร้างสรรค์งานโฆษณา
  บทที่ 5 : การเสนองานโฆษณา
  บทที่ 6 : การตัดสินใจด้านสื่อโฆษณา
  บทที่ 7 : การวิจัยเพื่อการโฆษณา
  บทที่ 8 : การบริหารกิจการโฆษณา
  บทที่ 9 : การบริหารความสัมพันธ์
  บทที่10 : การหาลูกค้าใหม่
  บทที่ 11 : การบริหารบุคลากร
  บทที่ 12 : การจัดการทางการเงิน(ต่อ)
  บทที่ 12 : การจัดการทางการเงิน
  บทที่ 13 : กฎหมายและจรรยาบรรณาด้านการโฆษณา
  บรรณานุกรม : Reference