รายวิชา PR303(50) การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Pub;ic relations speech for business)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  สารบัญ
  แบบเรียนประเมิลผลก่อนเรียน
  แนวตอบแบบประเมิลผลก่อนเรียน
  บทที่1 การสื่อสารกับสังคม
  บทที่2 เป้าหมายของการสื่อและความหมาย
  บทที่3 ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารและประเภทของการสื่อสาร
  บทที่4 วาทศาสตร์
  บทที่5 การเตรียมการพูด
  บทที่6 ภาษาและถ้อยคำในการพูด
  บทที่7 การวิเคราะห์ผู้ฟัง
  บทที่8 ชนิดและวิธีการพูด
  บทที่9 วิธีประสบความสำเร็จในการพูด
  บทที่10 การสร้างความเชื่อมั่น
  บทที่11 การสื่อสารทางธุรกิจ
  บทที่12 การสัมภาษณ์
  บทที่13 การอภิปราบและการประชุมกลุ่ม
  บทที่14 การแสดงปาฐกถา และการแถลงข่าว
  แนวประเมินผลหลังเรียน
  แนวคำตอบปบประเมินผลหลังเรียน
  ปก
  สารบัญ
  แบบเรียนประเมิลผลก่อนเรียน
  แนวตอบแบบประเมิลผลก่อนเรียน
  บทที่1 การสื่อสารกับสังคม
  บทที่2 เป้าหมายของการสื่อและความหมาย
  บทที่3 ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารและประเภทของการสื่อสาร
  บทที่4 วาทศาสตร์
  บทที่5 การเตรียมการพูด
  บทที่6 ภาษาและถ้อยคำในการพูด
  บทที่7 การวิเคราะห์ผู้ฟัง
  บทที่8 ชนิดและวิธีการพูด
  บทที่9 วิธีประสบความสำเร็จในการพูด
  บทที่10 การสร้างความเชื่อมั่น
  บทที่11 การสื่อสารทางธุรกิจ
  บทที่12 การสัมภาษณ์
  บทที่13 การอภิปราบและการประชุมกลุ่ม
  บทที่14 การแสดงปาฐกถา และการแถลงข่าว
  แนวประเมินผลหลังเรียน
  แนวคำตอบปบประเมินผลหลังเรียน