รายวิชา EE454(50) การพัฒนาหลักสูตรสถานการศึกษา (DEVELOPMENT SCHOOL CURRICULUM)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทที่1 การศึกษาหลักสูตร
  บทที่2 มาตรฐานการเรียนรู้
  บทที่3 แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
  บทที่4 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
  บทที่5 การเขียนคำอธิบาย
  บทที่6 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้
  บทที่7 หลักสูตรและการสอนแบบบูรณาการ
  บทที่8 ลักษณะของการสอนแบบบูรณาการ
  บทที่9 รูปแบบการบูรณาการ
  บทที่10 จากรูปแบบสู่หลักสูตรบูรณาการแบบ Webbed
  บทที่11 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
  บทที่12 การเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
  บทที่13 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ประวัติผู้เขียน
  ปก
  คำนำ
  บทที่1 การศึกษาหลักสูตร
  บทที่2 มาตรฐานการเรียนรู้
  บทที่3 แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
  บทที่4 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
  บทที่5 การเขียนคำอธิบาย
  บทที่6 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้
  บทที่7 หลักสูตรและการสอนแบบบูรณาการ
  บทที่8 ลักษณะของการสอนแบบบูรณาการ
  บทที่9 รูปแบบการบูรณาการ
  บทที่10 จากรูปแบบสู่หลักสูตรบูรณาการแบบ Webbed
  บทที่11 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
  บทที่12 การเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
  บทที่13 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ประวัติผู้เขียน