รายวิชา EA634 การจัดและการบริหารงานวิชาการ (Academic Managrment and Administration)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
  บทที่ 2 : หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
  บทที่ 3 : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  บทที่ 4 : การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
  บทที่ 5 : การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  บทที่ 6 : การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
  บทที่ 7 : การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
  บทที่ 8 : การนิเทศภายในสถานศึกษา
  บทที่ 9 : การแนะแนวทางการศึกษา
  บทที่ 10 : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ
  บทที่ 2 : หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
  บทที่ 3 : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  บทที่ 4 : การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
  บทที่ 5 : การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  บทที่ 6 : การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
  บทที่ 7 : การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
  บทที่ 8 : การนิเทศภายในสถานศึกษา
  บทที่ 9 : การแนะแนวทางการศึกษา
  บทที่ 10 : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  บรรณานุกรม