รายวิชา BM705(51) การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 กลยุทธ์การดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขัน
  บทที่2 การจัดการเครือข่ายวัสดุ
  บทที่4 การควบคุมสินค้าคงคลัง
  บทที่5 การวางแผนการผลิตรวม
  บทที่6 การวางแผนความต้องการวัตถุ
  บทที่7 ระบบทันเวลา
  บทที่8 ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น
  บทที่9 แขนงการตัดสินใจ
  บทที่10 ตัวแบบเครือข่าย
  บทที่11 การจัดการโครงการ
  บทที่12 การพยากรณ์
  บทที่13 ตัวแบบการขนส่ง
  บทที่14 การวิเคราะห์มาร์คอฟ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 กลยุทธ์การดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขัน
  บทที่2 การจัดการเครือข่ายวัสดุ
  บทที่4 การควบคุมสินค้าคงคลัง
  บทที่5 การวางแผนการผลิตรวม
  บทที่6 การวางแผนความต้องการวัตถุ
  บทที่7 ระบบทันเวลา
  บทที่8 ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น
  บทที่9 แขนงการตัดสินใจ
  บทที่10 ตัวแบบเครือข่าย
  บทที่11 การจัดการโครงการ
  บทที่12 การพยากรณ์
  บทที่13 ตัวแบบการขนส่ง
  บทที่14 การวิเคราะห์มาร์คอฟ
  บรรณานุกรม