รายวิชา BI116(H) ปฏิบัติการหลักชีววิทยา (Principle of Biology Laboratory)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทปฏิบัติการที่1 : กล้องจุลทรรศน์และการใช้กล้องจุลทรรศน์
  บทปฏิบัติการที่2 : การแบ่งเซลล์
  บทปฏิบัติการที่3 : เนื้อเยื่อพืช(1)
  บทปฏิบัติการที่3 : เนื้อเยื่อพืช(2)
  บทปฏิบัติการที่4 : เนื้อเยื่อสัตว์(1)
  บทปฏิบัติการที่4 : เนื้อเยื่อสัตว์(2)
  บทปฏิบัติการที่5 : สารโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต
  บทปฏิบัติการที่6 : เอนไซม์
  บทปฏิบัติการที่7 : การสังเคราะห์ด้วยแสง
  บทปฏิบัติการที่8 : การหายใจ
  บทปฏิบัติการที่9 : อาณาจักรโมเนราโปรตสตา และฟังใจ
  บทปฏิบัติการที่10 : อาณาจักรพืช
  บทปฏิบัติการที่11 : อาณาจักรสัตว์
  บทปฏิบัติการที่12 : การเจริญขั้นต้นของดาวทะเล
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทปฏิบัติการที่1 : กล้องจุลทรรศน์และการใช้กล้องจุลทรรศน์
  บทปฏิบัติการที่2 : การแบ่งเซลล์
  บทปฏิบัติการที่3 : เนื้อเยื่อพืช(1)
  บทปฏิบัติการที่3 : เนื้อเยื่อพืช(2)
  บทปฏิบัติการที่4 : เนื้อเยื่อสัตว์(1)
  บทปฏิบัติการที่4 : เนื้อเยื่อสัตว์(2)
  บทปฏิบัติการที่5 : สารโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต
  บทปฏิบัติการที่6 : เอนไซม์
  บทปฏิบัติการที่7 : การสังเคราะห์ด้วยแสง
  บทปฏิบัติการที่8 : การหายใจ
  บทปฏิบัติการที่9 : อาณาจักรโมเนราโปรตสตา และฟังใจ
  บทปฏิบัติการที่10 : อาณาจักรพืช
  บทปฏิบัติการที่11 : อาณาจักรสัตว์
  บทปฏิบัติการที่12 : การเจริญขั้นต้นของดาวทะเล