รหัสวิชา รายละเอียด
 
  TR203
อ่านกันเถอะ...
การขนส่งทั่วไป 3 หน่วย
(Introductory Transportation)
ศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการขนส่ง เช่นความสำคัญและบทบาทของการขนส่ง ภาวะการแข่งขันในอุตสหกรรมการขนส่ง อิทธิพลของการขนส่งต่อการประกอบธุรกิจประเภทอื่น ๆ ฯลฯ
  TR203
อ่านกันเถอะ...
การขนส่งทั่วไป 3 หน่วย
(Introductory Transportation)
ศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการขนส่ง เช่นความสำคัญและบทบาทของการขนส่ง ภาวะการแข่งขันในอุตสหกรรมการขนส่ง อิทธิพลของการขนส่งต่อการประกอบธุรกิจประเภทอื่น ๆ ฯลฯ
  TR203(51)
อ่านกันเถอะ...
การขนส่งเบื้องต้น 3 หน่วย
(Peinciples of Transportation)
ศึกษา ประเภทการขนส่ง การบริหารการขนส่ง กิจการขนส่งในประเทศไทย
  TR203(51)
อ่านกันเถอะ...
การขนส่งเบื้องต้น 3 หน่วย
(Peinciples of Transportation)
ศึกษา ประเภทการขนส่ง การบริหารการขนส่ง กิจการขนส่งในประเทศไทย
  TR303
อ่านกันเถอะ...
การขนส่งผู้โดยสาร - หน่วย
(Passenger Transportation)
-
  TR303
อ่านกันเถอะ...
การขนส่งผู้โดยสาร - หน่วย
(Passenger Transportation)
-
  TR408(51)
อ่านกันเถอะ...
กฏข้อบังคับในการจัดระเบียบการขนส่ง 3 หน่วย
(TRANSPORTA YION REGULATIONS)
กฏข้อบังคับในการจัดระเบียบการขนส่ง
  TR408(51)
อ่านกันเถอะ...
กฏข้อบังคับในการจัดระเบียบการขนส่ง 3 หน่วย
(TRANSPORTA YION REGULATIONS)
กฏข้อบังคับในการจัดระเบียบการขนส่ง