รายวิชา TR408(51) กฏข้อบังคับในการจัดระเบียบการขนส่ง (TRANSPORTA YION REGULATIONS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ความสัมพันธ์ระหว่างกฏหมายระหว่างประเทศกับกฏหมาย
  บทที่3 การถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
  บทที่4 การกำกับดูแลการขนส่งให้เป็นไปด้วยความเป็นธรรม
  บทที่5 การกำกับดูแลมาตราฐานการขนส่ง
  บทที่6 มาตรฐานสภาพการจ้างของบุคลากรประจำยานพาหนะ
  บทที่7 การเข้าประเทศของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
  บทที่8 ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนตามสัญญาที่เกี่ยวกับการขนส่ง
  บทที่9 ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกัยการขนส่ง และองค์กรที่เกี่ยวกับการขนส่ง
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ความสัมพันธ์ระหว่างกฏหมายระหว่างประเทศกับกฏหมาย
  บทที่3 การถือครองกรรมสิทธิ์ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
  บทที่4 การกำกับดูแลการขนส่งให้เป็นไปด้วยความเป็นธรรม
  บทที่5 การกำกับดูแลมาตราฐานการขนส่ง
  บทที่6 มาตรฐานสภาพการจ้างของบุคลากรประจำยานพาหนะ
  บทที่7 การเข้าประเทศของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
  บทที่8 ความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนตามสัญญาที่เกี่ยวกับการขนส่ง
  บทที่9 ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกัยการขนส่ง และองค์กรที่เกี่ยวกับการขนส่ง
  บรรณานุกรม