รายวิชา TR203(51) การขนส่งเบื้องต้น (Peinciples of Transportation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ลักษณะทั่วไป
  บทที่3 เศรษฐกิจการขนส่ง
  บทที่4 ประเภทการขนส่ง
  บทที่5 การบริหารงานการขนส่ง
  บทที่6 กิจการขนส่งในประเทศไทย
  บทที่7 Transportation Model
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ลักษณะทั่วไป
  บทที่3 เศรษฐกิจการขนส่ง
  บทที่4 ประเภทการขนส่ง
  บทที่5 การบริหารงานการขนส่ง
  บทที่6 กิจการขนส่งในประเทศไทย
  บทที่7 Transportation Model
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก