รายวิชา TR303 การขนส่งผู้โดยสาร (Passenger Transportation)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสาร
  บทที่2 : ประเภทของการขนส่งผู้โดยสาร
  บทที่3 : การประเมินผลระบบที่แตกต่างกันของการขนส่งผู้โดยสาร
  บทที่4 : การให้บริการขนส่งผู้โดยสาร
  บทที่5 : เศรษฐกิจการขนส่งผู้โดยสาร
  บทที่6 : การจัดการขนส่งผู้โดยสาร
  บทที่7 : การตลาดขนส่งผู้โดยสาร
  บทที่8 : การเงินของการขนส่งผู้โดยสาร
  บทที่9 : บทบาทของรัฐบาลต่อการขนส่งผู้โดยสาร
  บทที่10 : การพัฒนาขนส่งผู้โดยสาร
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสาร
  บทที่2 : ประเภทของการขนส่งผู้โดยสาร
  บทที่3 : การประเมินผลระบบที่แตกต่างกันของการขนส่งผู้โดยสาร
  บทที่4 : การให้บริการขนส่งผู้โดยสาร
  บทที่5 : เศรษฐกิจการขนส่งผู้โดยสาร
  บทที่6 : การจัดการขนส่งผู้โดยสาร
  บทที่7 : การตลาดขนส่งผู้โดยสาร
  บทที่8 : การเงินของการขนส่งผู้โดยสาร
  บทที่9 : บทบาทของรัฐบาลต่อการขนส่งผู้โดยสาร
  บทที่10 : การพัฒนาขนส่งผู้โดยสาร
  บรรณานุกรม : Reference