รหัสวิชา รายละเอียด
 
  HC203
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาการดำเนินชีวิต 3 หน่วย
(Problems of Living)
การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันในสังคมปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพ รู้จักปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในที่เหมาะสม รู้จักใช้ทรัพยากรของครอบครัวและทรัพยากรอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
  HC203
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาการดำเนินชีวิต 3 หน่วย
(Problems of Living)
การปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันในสังคมปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพ รู้จักปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ในที่เหมาะสม รู้จักใช้ทรัพยากรของครอบครัวและทรัพยากรอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
  HC243
อ่านกันเถอะ...
อาหารและโภชนาการ 1 - หน่วย
(Food and Nutrition 1)
-
  HC243
อ่านกันเถอะ...
อาหารและโภชนาการ 1 - หน่วย
(Food and Nutrition 1)
-
  HC243(S)
อ่านกันเถอะ...
อาหารและโภชนาการ 1 - หน่วย
(Food and Nutrition 1)
-
  HC243(S)
อ่านกันเถอะ...
อาหารและโภชนาการ 1 - หน่วย
(Food and Nutrition 1)
-
  HC323
อ่านกันเถอะ...
การอบรมและการเลี้ยงดูเด็ก 3 หน่วย
(Child Care and Training)
ศึกษาการปฏิบัติตนของมารดาระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ และสังคมรวมทั้งจริยธรรม อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดู และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมเด็กในโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กและมีการฝึกปฏิบัติ
  HC323
อ่านกันเถอะ...
การอบรมและการเลี้ยงดูเด็ก 3 หน่วย
(Child Care and Training)
ศึกษาการปฏิบัติตนของมารดาระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ และสังคมรวมทั้งจริยธรรม อิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดู และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมเด็กในโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็กและมีการฝึกปฏิบัติ
  HC334(50
อ่านกันเถอะ...
ครอบครัวกับการส่งเสริมอาชีพ 3 หน่วย
(Family and Cameer Promotion)
ศึกษา ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด เป็นหน่วยของสังคมที่มีความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเป็นสถาบันที่มีความคงทนที่สุด
  HC334(50
อ่านกันเถอะ...
ครอบครัวกับการส่งเสริมอาชีพ 3 หน่วย
(Family and Cameer Promotion)
ศึกษา ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด เป็นหน่วยของสังคมที่มีความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเป็นสถาบันที่มีความคงทนที่สุด
  HC354
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมคุณภาพอาหาร 3 หน่วย
(Food Quality Control)
ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพอาหาร วิธีการควบคุม เครื่องมือและอุปกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การควบคุมอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ อาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูป มาตรฐานอาหารในและต่างประเทศ
  HC354
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมคุณภาพอาหาร 3 หน่วย
(Food Quality Control)
ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพอาหาร วิธีการควบคุม เครื่องมือและอุปกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การควบคุมอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ อาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูป มาตรฐานอาหารในและต่างประเทศ
  HC375
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เรื่องผ้าและเส้นใย 3 หน่วย
(Textiles and Fabrics)
ศึกษาประวัติและวิธีการผลิตเส้นใยผ้าชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของเส้นใยที่มีผลต่อการนำมาใช้ และการดูแลรักษาผ้า การจำแนกและการผลิตเส้นด้ายชนิดต่าง ๆ กระบวนการผลิตผืนผ้าด้วยวิธี ทอ ถัก อัด การตกแต่งผ้าที่จำเป็นและเพื่อคุณสมบัติพิเศษ การซักล้างทำความสะอาดเสื้อผ้าและการดูแลรักษาเสื้อผ้า
  HC375
อ่านกันเถอะ...
ความรู้เรื่องผ้าและเส้นใย 3 หน่วย
(Textiles and Fabrics)
ศึกษาประวัติและวิธีการผลิตเส้นใยผ้าชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของเส้นใยที่มีผลต่อการนำมาใช้ และการดูแลรักษาผ้า การจำแนกและการผลิตเส้นด้ายชนิดต่าง ๆ กระบวนการผลิตผืนผ้าด้วยวิธี ทอ ถัก อัด การตกแต่งผ้าที่จำเป็นและเพื่อคุณสมบัติพิเศษ การซักล้างทำความสะอาดเสื้อผ้าและการดูแลรักษาเสื้อผ้า
  HC376
อ่านกันเถอะ...
การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 หน่วย
(Clothing Construction)
ความสำคัญของอุปกรณ์การตัดเย็บ การใช้จักรเย็บผ้าและการดูแลรักษา เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น ฝึกการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อกระโปรงมาตรฐาน การลองตัวการแก้ไขเสื้อผ้าสำหรับผู้ที่มีรูปร่างที่แตกต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปการดัดแปลงแบบตัดเสื้อ กระโปรงเบื้องต้น การสร้างปกและแขนเสื้อแบบต่าง ๆ เพื่อประกอบตัวเสื้อและกระโปรงตามสมัยนิยม
  HC376
อ่านกันเถอะ...
การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 หน่วย
(Clothing Construction)
ความสำคัญของอุปกรณ์การตัดเย็บ การใช้จักรเย็บผ้าและการดูแลรักษา เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น ฝึกการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อกระโปรงมาตรฐาน การลองตัวการแก้ไขเสื้อผ้าสำหรับผู้ที่มีรูปร่างที่แตกต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปการดัดแปลงแบบตัดเสื้อ กระโปรงเบื้องต้น การสร้างปกและแขนเสื้อแบบต่าง ๆ เพื่อประกอบตัวเสื้อและกระโปรงตามสมัยนิยม