รายวิชา HC354 การควบคุมคุณภาพอาหาร (Food Quality Control)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่ 1 : ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพอาหาร
  บทที่ 2 : คุณลักษณะคุณภาพของอาหาร
  บทที่ 3 : การวัดคุณลักษณะคุณภาพ
  บทที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ
  บทที่ 5 : กระบวนการควบคุมคุณภาพอาหาร
  บทที่ 6 : การควบคุมการผลิตอาหารปรุงสำเร็จ
  บทที่ 7 : การควบคุมการผลิตอาหารสำเร็จรูป
  บทที่ 8 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพอาหาร
  บทที่ 9 : มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ
  การประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  การประเมินผลก่อนเรียน
  บทที่ 1 : ความสำคัญของการควบคุมคุณภาพอาหาร
  บทที่ 2 : คุณลักษณะคุณภาพของอาหาร
  บทที่ 3 : การวัดคุณลักษณะคุณภาพ
  บทที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพ
  บทที่ 5 : กระบวนการควบคุมคุณภาพอาหาร
  บทที่ 6 : การควบคุมการผลิตอาหารปรุงสำเร็จ
  บทที่ 7 : การควบคุมการผลิตอาหารสำเร็จรูป
  บทที่ 8 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพอาหาร
  บทที่ 9 : มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ
  การประเมินผลหลังเรียน
  แนวตอบและเฉลย
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก