รายวิชา HC375 ความรู้เรื่องผ้าและเส้นใย (Textiles and Fabrics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความหมายของวิชาความรู้เรื่องผ้า
  บทที่ 2 : การจำแนกเเส้นใย
  บทที่ 2-1 : ประวัติของเส้นใย
  บทที่ 3 : การวิเคราะห์เส้นใย
  บทที่ 4 : การผลิตเส้นด้าย
  บทที่ 5 : การผลิตผ้า
  บทที่ 6 : การตกแต่งผ้า
  บทที่ 7 : การพิมพ์ผ้าและการย้อมสี
  บทที่ 8 : สารซักฟอกและสารทำความสะอาด
  บรรณานุกรม
  ปทานุกรมผ้าไทย
  ปทานุกรมผ้าไทย (ต่อ)
  ผ้าพื้นเมืองของไทย
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความหมายของวิชาความรู้เรื่องผ้า
  บทที่ 2 : การจำแนกเเส้นใย
  บทที่ 2-1 : ประวัติของเส้นใย
  บทที่ 3 : การวิเคราะห์เส้นใย
  บทที่ 4 : การผลิตเส้นด้าย
  บทที่ 5 : การผลิตผ้า
  บทที่ 6 : การตกแต่งผ้า
  บทที่ 7 : การพิมพ์ผ้าและการย้อมสี
  บทที่ 8 : สารซักฟอกและสารทำความสะอาด
  บรรณานุกรม
  ปทานุกรมผ้าไทย
  ปทานุกรมผ้าไทย (ต่อ)
  ผ้าพื้นเมืองของไทย