รายวิชา TN312(L)51 ปฏิบัติการชีวเคมีและเทคโนโลยี (Biochemistry and Technology Laboratory)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 คำแนะนำและข้อปฏิบัติต่าง ๆ
  บทที่2 การใช้เครื่องมือ
  บทที่3 การแยกปละวิเคราะห์คาร์โบไฮเดรดชนิดต่าง ๆ
  บทที่4 การสกัดแยกและวิเคราะห์ลิปิด
  บทที่5 การสกัดการแยกกรดนิวคลิอิกจากแหล่งต่าง ๆ
  บทที่6 การตรวจสอบและวิเคราะห์จีเอ็มโอในอาหาร
  บทที่7 การสกัดแยกโปรตีนจากพืชบางชนืด
  บทที่8 การตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำ Blanching
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 คำแนะนำและข้อปฏิบัติต่าง ๆ
  บทที่2 การใช้เครื่องมือ
  บทที่3 การแยกปละวิเคราะห์คาร์โบไฮเดรดชนิดต่าง ๆ
  บทที่4 การสกัดแยกและวิเคราะห์ลิปิด
  บทที่5 การสกัดการแยกกรดนิวคลิอิกจากแหล่งต่าง ๆ
  บทที่6 การตรวจสอบและวิเคราะห์จีเอ็มโอในอาหาร
  บทที่7 การสกัดแยกโปรตีนจากพืชบางชนืด
  บทที่8 การตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำ Blanching