รายวิชา EA643 การวินิจฉัยสั่งการสำหรับผู้บริหารการศึกษา (Decision Making for Education Administrators)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : กระบวนการตัดสินใจ
  บทที่ 3 : การวิเคราะห์และการปรับปรุงการตัดสินใจ
  บทที่ 4 : ทัศนะสหวิทยาการของการตัดสินใจ
  บทที่ 5 : การตัดสินใจเป็นกลุ่ม
  บทที่ 5 : การตัดสินใจเป็นกลุ่ม(ต่อเนื่อง 5.1)
  บทที่ 6 : ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ
  บทที่ 6 : ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ (ต่อเนื่อง6.1)
  บทที่ 7 : บทบาทของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
  บทที่ 8 : การปรับแต่งข้อมูลและอารมณ์ที่เกียวกับการตัดสินใจ
  บทที่ 9 : จิตวิทยาแห่งการตัดสินใจของนักบริหารการศึกษา
  บทที่ 10 : สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่มีผลต่อการวินิจฉัย
  บทที่ 11 :เทคนิคต่างๆในการวินิจฉับ
  บทที่ 11 :เทคนิคต่างๆในการวินิจฉับ(ต่อเนื่อง 11-1)
  บทที่ 12 :การนำเอาผลการตัดสินใจไปใช้
  บทที่ 13 :งานวิจัยที่เกียวข้องกับการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารการศึกษา
  บทที่ 13 :งานวิจัยที่เกียวข้องกับการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารการศึกษา(ต่อเนื่อง 13.1)
  บทที่ 2 : กระบวนการตัดสินใจ
  บทที่ 3 : การวิเคราะห์และการปรับปรุงการตัดสินใจ
  บทที่ 4 : ทัศนะสหวิทยาการของการตัดสินใจ
  บทที่ 5 : การตัดสินใจเป็นกลุ่ม
  บทที่ 5 : การตัดสินใจเป็นกลุ่ม(ต่อเนื่อง 5.1)
  บทที่ 6 : ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ
  บทที่ 6 : ข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ (ต่อเนื่อง6.1)
  บทที่ 7 : บทบาทของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
  บทที่ 8 : การปรับแต่งข้อมูลและอารมณ์ที่เกียวกับการตัดสินใจ
  บทที่ 9 : จิตวิทยาแห่งการตัดสินใจของนักบริหารการศึกษา
  บทที่ 10 : สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่มีผลต่อการวินิจฉัย
  บทที่ 11 :เทคนิคต่างๆในการวินิจฉับ
  บทที่ 11 :เทคนิคต่างๆในการวินิจฉับ(ต่อเนื่อง 11-1)
  บทที่ 12 :การนำเอาผลการตัดสินใจไปใช้
  บทที่ 13 :งานวิจัยที่เกียวข้องกับการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารการศึกษา
  บทที่ 13 :งานวิจัยที่เกียวข้องกับการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารการศึกษา(ต่อเนื่อง 13.1)
  บทที่ 1 : บทนำ