รายวิชา EA444 การเงินโรงเรียน (School Finance)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ
  บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ(ต่อ)
  บทที่11 : ระเบียบ
  บทที่11 : ระเบียบ(ต่อ)
  บทที่11 :ระเบียบ(ต่อ)
  บทที่11 : ระเบียบ(ต่อ)
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ(ต่อ)
  บทที่ 2 : การบริหารงบประมาณและการเงินโรงเรียน
  บทที่ 3 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินงบประมาณ
  บทที่ 3 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินงบประมาณ(ต่อ)
  บทที่ 3 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินงบประมาณ(ต่อ)
  บทที่ 4 :แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
  บทที่ 5 : ระบบบัญชีโรงเรียน
  บทที่ 5 : ระบบบัญชีโรงเรียน(ต่อ)
  บทที่ 6 : การจัดซื้อจัดจ้าง
  บทที่ 6 :การจัดซื้อจัดจ้าง(ต่อ)
  บทที่ 7 : บำเหน็จบำนาญ
  บทที่ 8 :ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  บทที่ 9 : พระราชบัญญัติ
  บทที่10 : พระราชกฤษฎีกา
  บทที่10 : พระราชกฤษฎีกา(ต่อ)
  บทที่12 : หนังสือเวียนเพื่อถือปฏิบัติ
  บรรณานุกรม :Reference
  บทที่11 : ระเบียบ(ต่อ)
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ
  บทที่ 1 :ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ(ต่อ)
  บทที่11 : ระเบียบ
  บทที่11 : ระเบียบ(ต่อ)
  บทที่11 :ระเบียบ(ต่อ)
  บทที่11 : ระเบียบ(ต่อ)
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ(ต่อ)
  บทที่ 2 : การบริหารงบประมาณและการเงินโรงเรียน
  บทที่ 3 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินงบประมาณ
  บทที่ 3 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินงบประมาณ(ต่อ)
  บทที่ 3 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินงบประมาณ(ต่อ)
  บทที่ 4 :แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
  บทที่ 5 : ระบบบัญชีโรงเรียน
  บทที่ 5 : ระบบบัญชีโรงเรียน(ต่อ)
  บทที่ 6 : การจัดซื้อจัดจ้าง
  บทที่ 6 :การจัดซื้อจัดจ้าง(ต่อ)
  บทที่ 7 : บำเหน็จบำนาญ
  บทที่ 8 :ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  บทที่ 9 : พระราชบัญญัติ
  บทที่10 : พระราชกฤษฎีกา
  บทที่10 : พระราชกฤษฎีกา(ต่อ)
  บทที่12 : หนังสือเวียนเพื่อถือปฏิบัติ
  บรรณานุกรม :Reference
  บทที่11 : ระเบียบ(ต่อ)