รายวิชา AT328 การทำฟาร์มสุกร (SWINE FARM MANAGEMENT)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร
  บทที่ 2 : พันธุ์สุกร
  บทที่ 3 : สรีรวิทยาสืบพันธุ์ของสุกร
  บทที่ 4 : การปรับปรุงพันธุ์สุกร
  บทที่ 5 : โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร
  บทที่ 6 : การวางแผนการผลิตสุกร
  บทที่ 7 : การจัดการสุกร
  บทที่ 8 : การผสมเทียมของสุกร
  บทที่ 9 : อาหารและการให้อาหารสุกร
  บทที่ 10 : ระบบการผลิตสุกรเพื่อสุขภาพ
  บทที่ 11 : การสุขาภิบาลและโรคสุกร
  บทที่ 12 : การฆ่าและคุณภาพซากสุกร
  บทที่ 13 : มาตฐารฟาร์มเลี้ยงสุกร
  บทที่ 14 : การเตรียมโรงเรือนสุกร
  บทที่ 15 : การจับบังคับและการเคลื่อนย้ายสุกร
  บทที่ 16 : การทำเครื่องหมายสุกร
  บทที่ 17 : การให้ยาสุกร
  บทที่ 18 : การป้องกันโรคโลหิตจางลูกสุกร
  บทที่ 19 : การตอนสุกร
  บทที่ 20 : สารเร่งเนื้อแดง
  บรรณานุกรม
  บทที่ 18 : การป้องกันโรคโลหิตจางลูกสุกร
  บทที่ 19 : การตอนสุกร
  บทที่ 20 : สารเร่งเนื้อแดง
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร
  บทที่ 2 : พันธุ์สุกร
  บทที่ 3 : สรีรวิทยาสืบพันธุ์ของสุกร
  บทที่ 4 : การปรับปรุงพันธุ์สุกร
  บทที่ 5 : โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร
  บทที่ 6 : การวางแผนการผลิตสุกร
  บทที่ 7 : การจัดการสุกร
  บทที่ 8 : การผสมเทียมของสุกร
  บทที่ 9 : อาหารและการให้อาหารสุกร
  บทที่ 10 : ระบบการผลิตสุกรเพื่อสุขภาพ
  บทที่ 11 : การสุขาภิบาลและโรคสุกร
  บทที่ 12 : การฆ่าและคุณภาพซากสุกร
  บทที่ 13 : มาตฐารฟาร์มเลี้ยงสุกร
  บทที่ 14 : การเตรียมโรงเรือนสุกร
  บทที่ 15 : การจับบังคับและการเคลื่อนย้ายสุกร
  บทที่ 16 : การทำเครื่องหมายสุกร
  บทที่ 17 : การให้ยาสุกร