รายวิชา AN458 ชาวเขาในประเทศไทย (Hill Tribes of Thailand)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : คำนำทั่วไป
  บทที่ 2 : เผ่าม้ง
  บทที่ 3 : เผ่าลีซอ
  บทที่ 4 : เผ่าลาฮู(มูเซอ)
  บทที่ 5 : เผ่าอีก้อ
  บทที่ 6 : เผ่าเย้า
  บทที่ 7 : เผ่ากะเหรี่ยง
  บทที่ 8 : ภาคผนวก(ต่อ)
  บทที่ 8 : ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : คำนำทั่วไป
  บทที่ 2 : เผ่าม้ง
  บทที่ 3 : เผ่าลีซอ
  บทที่ 4 : เผ่าลาฮู(มูเซอ)
  บทที่ 5 : เผ่าอีก้อ
  บทที่ 6 : เผ่าเย้า
  บทที่ 7 : เผ่ากะเหรี่ยง
  บทที่ 8 : ภาคผนวก(ต่อ)
  บทที่ 8 : ภาคผนวก