รายวิชา AG103(50) การเกษตรเบื้องต้น (ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช) (INTRODUCTION TO AGRICULTURE (PLANTS IMPROVEMENT))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงตำราศึกษาด้วยตนเอง
  บทที่ 1 : บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช
  บทที่ 2 : เซลล์และการแบ่งเซลล์
  บทที่ 3 : พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
  บทที่ 4 : ส่วนต่าง ๆ ของพืช
  บทที่ 5 : วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์ของพืช
  บทที่ 6 : การกำเนิดพืชมีดอก
  บทที่ 7 : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช
  บทที่ 8 : การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
  บทที่ 9 : การผสมกลับ และการกลายพันธุ์
  บทที่ 10 : เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช
  บทที่ 11 : การส่งถ่ายยีนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธุ์พืช
  บทที่ 12 : การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุ์ใหม่
  ภาคผนวก
  พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  บรรณานุกรม
  คำนำ
  สารบัญ
  คำชี้แจงตำราศึกษาด้วยตนเอง
  บทที่ 1 : บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช
  บทที่ 2 : เซลล์และการแบ่งเซลล์
  บทที่ 3 : พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
  บทที่ 4 : ส่วนต่าง ๆ ของพืช
  บทที่ 5 : วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์ของพืช
  บทที่ 6 : การกำเนิดพืชมีดอก
  บทที่ 7 : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช
  บทที่ 8 : การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ
  บทที่ 9 : การผสมกลับ และการกลายพันธุ์
  บทที่ 10 : เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช
  บทที่ 11 : การส่งถ่ายยีนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธุ์พืช
  บทที่ 12 : การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุ์ใหม่
  ภาคผนวก
  พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  บรรณานุกรม