รหัสวิชา รายละเอียด
 
  SC101
อ่านกันเถอะ...
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 3 หน่วย
(Science and Mathematics in Everyday Life 1)
ศึกษาถึงเรื่องเซตและระบบจำนวนจริง ตรรกวิทยา การใช้คณิตศาสตร์ในกิจกรรมต่างๆ ความน่าจะเป็น สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  SC101
อ่านกันเถอะ...
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 3 หน่วย
(Science and Mathematics in Everyday Life 1)
ศึกษาถึงเรื่องเซตและระบบจำนวนจริง ตรรกวิทยา การใช้คณิตศาสตร์ในกิจกรรมต่างๆ ความน่าจะเป็น สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  SC101(50)
อ่านกันเถอะ...
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 3 หน่วย
(Science and Mathematics in Everyday Life l)
ศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  SC101(50)
อ่านกันเถอะ...
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 3 หน่วย
(Science and Mathematics in Everyday Life l)
ศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
  SC102
อ่านกันเถอะ...
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 3 หน่วย
(Science and Mathematics in Everyday Life 2)
ศึกษาถึงกำเนิดของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต สังคมของประชากรมนุษย์กับระดับของระบบนิเวศ ความรู้พื้นฐานทางเคมี สารเคมีในชีวิตประจำวัน สารเคมีในเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ฟิสิกส์ยุคเก่า ฟิสิกส์ยุคใหม่ และการประยุควิชาฟิสิกส์
  SC102
อ่านกันเถอะ...
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 3 หน่วย
(Science and Mathematics in Everyday Life 2)
ศึกษาถึงกำเนิดของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต สังคมของประชากรมนุษย์กับระดับของระบบนิเวศ ความรู้พื้นฐานทางเคมี สารเคมีในชีวิตประจำวัน สารเคมีในเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ฟิสิกส์ยุคเก่า ฟิสิกส์ยุคใหม่ และการประยุควิชาฟิสิกส์
  SC103
อ่านกันเถอะ...
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 หน่วย
(Basic Science)
ศึกษาถึงการประยุกต์หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์แผนใหม่มาใช้กับชีวิตประจำวันการประมวลวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆและศาสตร์สาขาอื่นๆ มาเชื่อมโยงถึงกัน เช่น เคมีฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ชีววิทยาและอื่นๆ การใช้หลักวิชากายภาพและชีวภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยอาศัยหลักแห่งวิทยาศาสตร์
  SC103
อ่านกันเถอะ...
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 หน่วย
(Basic Science)
ศึกษาถึงการประยุกต์หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์แผนใหม่มาใช้กับชีวิตประจำวันการประมวลวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆและศาสตร์สาขาอื่นๆ มาเชื่อมโยงถึงกัน เช่น เคมีฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ ชีววิทยาและอื่นๆ การใช้หลักวิชากายภาพและชีวภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยอาศัยหลักแห่งวิทยาศาสตร์