รายวิชา SC101 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 1 (Science and Mathematics in Everyday Life 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : เซตและระบบจำนวนจริง
  บทที่ 2 : ตรรกวิทยา
  บทที่ 3 : การใช้คณิตศาสตร์ในกิจการต่างๆ
  บทที่ 4 : สถิติพรรณนา
  บทที่ 5 : ความน่าจะเป็น
  บทที่ 6 : สถิติอ้างอิง
  บทที่ 7 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  บทที่ 8 : ระบบคอมพิวเตอร์
  บทที่ 9 : การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : เซตและระบบจำนวนจริง
  บทที่ 2 : ตรรกวิทยา
  บทที่ 3 : การใช้คณิตศาสตร์ในกิจการต่างๆ
  บทที่ 4 : สถิติพรรณนา
  บทที่ 5 : ความน่าจะเป็น
  บทที่ 6 : สถิติอ้างอิง
  บทที่ 7 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  บทที่ 8 : ระบบคอมพิวเตอร์
  บทที่ 9 : การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  บรรณานุกรม : Reference