รายวิชา SC103 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ผู้เรียบเรียง : Biography
  บทที่ 1 : ประวัติวิธีการทางวิทยาศาสตร์
  บทที่ 2 : สสาร ความรู้เรื่องอะตอม
  บทที่ 3 : ตารางธาตุและธาตุที่สำคัญ
  บทที่ 4 : สารกัมมันตภาพรังสี
  บทที่ 5 : สารอินทรีย์ต่างๆ
  บทที่ 6 : สารที่เป็นภัยโดยทั่วไป
  บทที่ 7 : ผลของการสังเคราะห์เคมี
  บทที่ 8 : กำเนิดสิ่งมีชีวิต
  >บทที่ 9 : การสืบพันธุ์ของเซลล์และ...
  บทที่10 : ต่อมไร้ท่อ
  บทที่11 : พันธุศาสตร์
  บทที่12 : ความสัมพันธ์ระหว่างส่งมีชีวิต...
  บทที่13 : มนุษย์กับธรรมชาติ
  บทที่14 : ทรรศนะเกี่ยวกับท้องฟ้า
  บทที่15 : ดวงดาว แกแลกซี่ และเอกภาพ
  บทที่16 : ชั่ง ตวง วัด
  บทที่17 : แรงและการเคลื่อนที่
  บทที่18 : พลังงาน
  บทที่19 : คลื่น
  บทที่20 : เสียง
  บทที่21 : ความร้อน
  บทที่22 : แสงสว่าง
  บทที่23 : อะตอมและทฤษฎีควอนตัม
  บทที่24 : กำเนิดของโลก
  บทที่25 : หินและแร่ประกอบหิน
  บทที่26 : แร่
  บทที่27 : ธรณีวิทยาโครงสร้าง
  บทที่28 : อุตุนิยมวิทยาทั่วไป
  บทที่29 : ความรู้ทั่วไปทางสมุทรศาสตร์
  บทที่30 : วิศวกรรมขนส่งทั่วไป
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ผู้เรียบเรียง : Biography
  บทที่ 1 : ประวัติวิธีการทางวิทยาศาสตร์
  บทที่ 2 : สสาร ความรู้เรื่องอะตอม
  บทที่ 3 : ตารางธาตุและธาตุที่สำคัญ
  บทที่ 4 : สารกัมมันตภาพรังสี
  บทที่ 5 : สารอินทรีย์ต่างๆ
  บทที่ 6 : สารที่เป็นภัยโดยทั่วไป
  บทที่ 7 : ผลของการสังเคราะห์เคมี
  บทที่ 8 : กำเนิดสิ่งมีชีวิต
  >บทที่ 9 : การสืบพันธุ์ของเซลล์และ...
  บทที่10 : ต่อมไร้ท่อ
  บทที่11 : พันธุศาสตร์
  บทที่12 : ความสัมพันธ์ระหว่างส่งมีชีวิต...
  บทที่13 : มนุษย์กับธรรมชาติ
  บทที่14 : ทรรศนะเกี่ยวกับท้องฟ้า
  บทที่15 : ดวงดาว แกแลกซี่ และเอกภาพ
  บทที่16 : ชั่ง ตวง วัด
  บทที่17 : แรงและการเคลื่อนที่
  บทที่18 : พลังงาน
  บทที่19 : คลื่น
  บทที่20 : เสียง
  บทที่21 : ความร้อน
  บทที่22 : แสงสว่าง
  บทที่23 : อะตอมและทฤษฎีควอนตัม
  บทที่24 : กำเนิดของโลก
  บทที่25 : หินและแร่ประกอบหิน
  บทที่26 : แร่
  บทที่27 : ธรณีวิทยาโครงสร้าง
  บทที่28 : อุตุนิยมวิทยาทั่วไป
  บทที่29 : ความรู้ทั่วไปทางสมุทรศาสตร์
  บทที่30 : วิศวกรรมขนส่งทั่วไป
  บรรณานุกรม : Reference