รหัสวิชา รายละเอียด
 
  PR301
อ่านกันเถอะ...
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์1 3 หน่วย
(Public Relations Writing1)
ศึกษาถึงหลักการ ลักษณะและวิธีการเขียนโดยทั่วไปเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่การเขียนข่าว การเขียนคำอธิบายบทความ การเขียนคำอธิบายภาพ สารคดี จดหมาย สรุปข่าวและการเขียนเอกสารเผยแพร่ต่างๆ
  PR301
อ่านกันเถอะ...
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์1 3 หน่วย
(Public Relations Writing1)
ศึกษาถึงหลักการ ลักษณะและวิธีการเขียนโดยทั่วไปเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่การเขียนข่าว การเขียนคำอธิบายบทความ การเขียนคำอธิบายภาพ สารคดี จดหมาย สรุปข่าวและการเขียนเอกสารเผยแพร่ต่างๆ
  PR303
อ่านกันเถอะ...
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ 3 หน่วย
(Public Relations Speech for Business)
ศึกษาถึงหลักและวิธีการพูด เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจในโอกาสต่างๆเช่นการแถลงข่าว การสัมภาษณ์ การกล่าวสุนทรพจน์ การประชุมและอื่นๆต่อกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอก
  PR303
อ่านกันเถอะ...
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ 3 หน่วย
(Public Relations Speech for Business)
ศึกษาถึงหลักและวิธีการพูด เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจในโอกาสต่างๆเช่นการแถลงข่าว การสัมภาษณ์ การกล่าวสุนทรพจน์ การประชุมและอื่นๆต่อกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอก
  PR303(50)
อ่านกันเถอะ...
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ 3 หน่วย
(Public Relations speech for business)
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
  PR303(50)
อ่านกันเถอะ...
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ 3 หน่วย
(Public Relations speech for business)
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
  PR304
อ่านกันเถอะ...
การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Public Relations Media)
ศึกษาถึงลักษณะของเครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ชนิดต่างๆทั้งที่เป็นสื่อสารมวลชนและที่องค์การจัดทำขั้นเอง ตลอดจนการวางแผนและการใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านการประชาสัมพันธ์
  PR304
อ่านกันเถอะ...
การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Public Relations Media)
ศึกษาถึงลักษณะของเครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ชนิดต่างๆทั้งที่เป็นสื่อสารมวลชนและที่องค์การจัดทำขั้นเอง ตลอดจนการวางแผนและการใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านการประชาสัมพันธ์
  PR414(50)
อ่านกันเถอะ...
หลัการ ปัญหาและ กรณีศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(PRINCIPLES, CASES AND PROBLEMS IN PUBLIC RELATIONS)
ศึกษา ถึงความของประชาสัมพันธ์ และความแตกต่างระหว่างการประชาสัมพันธ์กับการสื่อสารมวลชน
  PR414(50)
อ่านกันเถอะ...
หลัการ ปัญหาและ กรณีศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(PRINCIPLES, CASES AND PROBLEMS IN PUBLIC RELATIONS)
ศึกษา ถึงความของประชาสัมพันธ์ และความแตกต่างระหว่างการประชาสัมพันธ์กับการสื่อสารมวลชน