รายวิชา PR303 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Public Relations Speech for Business)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  คำชี้แจงการใช้ตำราที่เรียนได้ด้วยตนเอง
  สารบัญ :Content
  แบบประเมนผลก่อนการเรียน
  บทที่ 1 :การสื่อสารกับสังคม
  บทที่ 2 : เป้าหมายของการสื่อสารและความหมาย
  บทที่ 3 :ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารและประเภทของการสื่อสาร
  บทที่ 4 :วาทศาสตร์
  บทที่ 5 :การเตรียมการพูด
  บทที่ 6 : ภาษาและถ้อยคำในการพูด
  บทที่ 7 : การวิเคราะห์ผู้ฟัง
  บทที่ 8 :ชนิดและวิธีการพูด
  บทที่ 9 : วิธีประสบความสำเร็จในการพูด
  บทที่10 :การสร้างความเชื่อมั่น
  บทที่11 :การสื่อสารทางธุรกิจ
  บทที่12 : การสัมภาษณ
  บทที่13 : การอภิปรายและการประชุม
  บทที่14 : การแสดงปาฐกถา และการแถลงข่าว
  ปก
  คำนำ : Introduction
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  คำชี้แจงการใช้ตำราที่เรียนได้ด้วยตนเอง
  สารบัญ :Content
  แบบประเมนผลก่อนการเรียน
  บทที่ 1 :การสื่อสารกับสังคม
  บทที่ 2 : เป้าหมายของการสื่อสารและความหมาย
  บทที่ 3 :ปัญหาอุปสรรคในการสื่อสารและประเภทของการสื่อสาร
  บทที่ 4 :วาทศาสตร์
  บทที่ 5 :การเตรียมการพูด
  บทที่ 6 : ภาษาและถ้อยคำในการพูด
  บทที่ 7 : การวิเคราะห์ผู้ฟัง
  บทที่ 8 :ชนิดและวิธีการพูด
  บทที่ 9 : วิธีประสบความสำเร็จในการพูด
  บทที่10 :การสร้างความเชื่อมั่น
  บทที่11 :การสื่อสารทางธุรกิจ
  บทที่12 : การสัมภาษณ
  บทที่13 : การอภิปรายและการประชุม
  บทที่14 : การแสดงปาฐกถา และการแถลงข่าว