รหัสวิชา รายละเอียด
 
  GY103
อ่านกันเถอะ...
ธรณีวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction of Geology)
ไม่เปิดสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาถึงความรู้ขั้นพื้นฐานทั่วไปทางธรณีวิทยา ขบวนการทางธรณีวิทยาและเรื่องราวของแร่ หิน ซากดึกดำบรรพ์เบื้องต้น
  GY103
อ่านกันเถอะ...
ธรณีวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction of Geology)
ไม่เปิดสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาถึงความรู้ขั้นพื้นฐานทั่วไปทางธรณีวิทยา ขบวนการทางธรณีวิทยาและเรื่องราวของแร่ หิน ซากดึกดำบรรพ์เบื้องต้น
  GY103(48)
อ่านกันเถอะ...
ธรณีวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO GEOLOGY)
-
  GY103(48)
อ่านกันเถอะ...
ธรณีวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(INTRODUCTION TO GEOLOGY)
-
  GY113
อ่านกันเถอะ...
ธรณีวิทยากายภาพ 3 หน่วย
(Physical Geology)
ศึกษาถึงความรู้ขั้นพื้นฐานทั่วไปทางธรณีวิทยา ตัวการและขบวนการที่ทำให้เกิดลักษณะผิวโลก และโครงสร้างของเปลือกโลก การกำเนิดแร่หิน
  GY113
อ่านกันเถอะ...
ธรณีวิทยากายภาพ 3 หน่วย
(Physical Geology)
ศึกษาถึงความรู้ขั้นพื้นฐานทั่วไปทางธรณีวิทยา ตัวการและขบวนการที่ทำให้เกิดลักษณะผิวโลก และโครงสร้างของเปลือกโลก การกำเนิดแร่หิน