รายวิชา GY113 ธรณีวิทยากายภาพ (Physical Geology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : แร่และหิน
  บทที่ 3 : การเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวและหินอัคนี
  บทที่ 4 : หินตะกอน
  บทที่ 5 : การแปรสภาพและหินแปร
  บทที่ 6 :การผุพังและดิน
  บทที่ 7 : การเคลื่อนที่ของมวล
  บทที่ 8 : ทางน้ำ
  บทที่ 9 : ทางน้ำใต้ดิน
  บทที่ 10 : ธารน้ำแข็ง
  บทที่ 11 : มหาสมุทรและชายฝั่ง
  บทที่ 12 : ทะเลทรายและลม
  บทที่ 13 : เวลาทางธรณีวิทยา
  บทที่ 14 : แผ่นดินไหวและส่วนในของโลก
  บทที่ 15 : ธรณีวิทยาโครงสร้าง
  บทที่ 16 : ทรัพยากรธรณี
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : แร่และหิน
  บทที่ 3 : การเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวและหินอัคนี
  บทที่ 4 : หินตะกอน
  บทที่ 5 : การแปรสภาพและหินแปร
  บทที่ 6 :การผุพังและดิน
  บทที่ 7 : การเคลื่อนที่ของมวล
  บทที่ 8 : ทางน้ำ
  บทที่ 9 : ทางน้ำใต้ดิน
  บทที่ 10 : ธารน้ำแข็ง
  บทที่ 11 : มหาสมุทรและชายฝั่ง
  บทที่ 12 : ทะเลทรายและลม
  บทที่ 13 : เวลาทางธรณีวิทยา
  บทที่ 14 : แผ่นดินไหวและส่วนในของโลก
  บทที่ 15 : ธรณีวิทยาโครงสร้าง
  บทที่ 16 : ทรัพยากรธรณี
  บรรณานุกรม