รายวิชา GY103 ธรณีวิทยาเบื้องต้น (Introduction of Geology)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : โลก
  บทที่ 3 : แร่
  บทที่ 4 : หิน
  บทที่ 5 :ขบวนการสลายตัวและดิน
  บทที่ 6 : ขบวนการที่เกิดขึ้นที่ผิวโลก
  บทที่ 7 : ขบวนการที่เกิดขึ้นจากภายในเปลือกโลก
  บทที่ 8 : ธรณีวิทยาประวัติ
  บทที่ 9 : ทรัพยากรธรณี
  บทที่ 10 : ธรณีวิทยาของประเทศไทย
  เอกสารอ้างอิง
  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : โลก
  บทที่ 3 : แร่
  บทที่ 4 : หิน
  บทที่ 5 :ขบวนการสลายตัวและดิน
  บทที่ 6 : ขบวนการที่เกิดขึ้นที่ผิวโลก
  บทที่ 7 : ขบวนการที่เกิดขึ้นจากภายในเปลือกโลก
  บทที่ 8 : ธรณีวิทยาประวัติ
  บทที่ 9 : ทรัพยากรธรณี
  บทที่ 10 : ธรณีวิทยาของประเทศไทย
  เอกสารอ้างอิง