รหัสวิชา รายละเอียด
 
  FY463(50)
อ่านกันเถอะ...
เทคโนโลยีส่วยผสมอาหารสังเคราะห์ 3 หน่วย
(Synthetic Food Ingredients Technology)
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสารให้กลิ่นรสเลียนแบบธรรมชาติ สารทดแทนไขมัน และสารทดแทนนำตาลที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
  FY463(50)
อ่านกันเถอะ...
เทคโนโลยีส่วยผสมอาหารสังเคราะห์ 3 หน่วย
(Synthetic Food Ingredients Technology)
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสารให้กลิ่นรสเลียนแบบธรรมชาติ สารทดแทนไขมัน และสารทดแทนนำตาลที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
  FY473(51)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเทคโนโลยีส่วนผสมอาหารสงเคราะห์ 3 หน่วย
(Synthetic Food Ingredients Technology Laboratory)
ศึกษา เนิ้อหาของปฏิบัติการเทคโนโลยีส่วนผสมอาหาสังเคราะห์ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการผลิตสานให้กลิ่นรส
  FY473(51)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเทคโนโลยีส่วนผสมอาหารสงเคราะห์ 3 หน่วย
(Synthetic Food Ingredients Technology Laboratory)
ศึกษา เนิ้อหาของปฏิบัติการเทคโนโลยีส่วนผสมอาหาสังเคราะห์ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพการผลิตสานให้กลิ่นรส
  FY477
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเทคโนโลยีของธัญชาติ 3 หน่วย
(Cereal Technology Laboratory)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดและแป้งจากธัญชาติบางชนิด
  FY477
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเทคโนโลยีของธัญชาติ 3 หน่วย
(Cereal Technology Laboratory)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดและแป้งจากธัญชาติบางชนิด