รหัสวิชา รายละเอียด
 
  AT223(50)
อ่านกันเถอะ...
หลักสัตว์ศาสตร์ 3 หน่วย
(Principles of Animal Saience)
หลักสัตว์ศาสตร์
  AT223(50)
อ่านกันเถอะ...
หลักสัตว์ศาสตร์ 3 หน่วย
(Principles of Animal Saience)
หลักสัตว์ศาสตร์
  AT328
อ่านกันเถอะ...
การทำฟาร์มสุกร 3 หน่วย
(SWINE FARM MANAGEMENT)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร พันธุ์สุกร สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสุกร การปรับปรุงพันธุ์สุกร โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร การวางแผนการผลิตสุกร การจัดการสุกร การผสมเทียมของสุกร อาหารและการให้อาหารสุกร ระบบการผลิตสุกรเพื่อสุขภาพ การสุขาภิบาลและลูกสุกร การฆ่าและคุณภาพซากสุกร มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร การเตรียมโรงเรืองสุกร การจับบังคับและเคลื่อนย้ายสุกร การทำเครื่องหมายสุกร การให้ยาสุกร การตอนสุกร สารเร่งเนื้อแดง
  AT328
อ่านกันเถอะ...
การทำฟาร์มสุกร 3 หน่วย
(SWINE FARM MANAGEMENT)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร พันธุ์สุกร สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสุกร การปรับปรุงพันธุ์สุกร โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร การวางแผนการผลิตสุกร การจัดการสุกร การผสมเทียมของสุกร อาหารและการให้อาหารสุกร ระบบการผลิตสุกรเพื่อสุขภาพ การสุขาภิบาลและลูกสุกร การฆ่าและคุณภาพซากสุกร มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร การเตรียมโรงเรืองสุกร การจับบังคับและเคลื่อนย้ายสุกร การทำเครื่องหมายสุกร การให้ยาสุกร การตอนสุกร สารเร่งเนื้อแดง
  AT335
อ่านกันเถอะ...
การผลิตแพะ 3 หน่วย
(GOAT PRODUCTION)
ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการเลี้ยงแพะ ชีววิทยาของแพะ สายพันธุ์แพะ การสร้างฟาร์มแพะ อาหารและการให้อาหาร การผสมพันธุ์และการอนุบาล การเลี้ยงและการดูแลแพะ โรคทั่วไปของแพะการป้องกันและการดูแลรักษา การจัดซากแพะ การสร้างน้ำนมและการจัดการน้ำนมแพะ
  AT335
อ่านกันเถอะ...
การผลิตแพะ 3 หน่วย
(GOAT PRODUCTION)
ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการเลี้ยงแพะ ชีววิทยาของแพะ สายพันธุ์แพะ การสร้างฟาร์มแพะ อาหารและการให้อาหาร การผสมพันธุ์และการอนุบาล การเลี้ยงและการดูแลแพะ โรคทั่วไปของแพะการป้องกันและการดูแลรักษา การจัดซากแพะ การสร้างน้ำนมและการจัดการน้ำนมแพะ
  AT428(s)
อ่านกันเถอะ...
การผลิตสัตว์น้ำ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3 หน่วย
(Aquatic Animal Production : Coastal Aquaculture)
ศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเลของประเทศไทย การเลือกสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว การเพาะเลี้ยงปลากะรัง การเลี้ยงหอยนางรม การเลี้ยงหอยแมลงภู่ การเลี้ยงหอยแครง
  AT428(s)
อ่านกันเถอะ...
การผลิตสัตว์น้ำ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 3 หน่วย
(Aquatic Animal Production : Coastal Aquaculture)
ศึกษาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเลของประเทศไทย การเลือกสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล การเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว การเพาะเลี้ยงปลากะรัง การเลี้ยงหอยนางรม การเลี้ยงหอยแมลงภู่ การเลี้ยงหอยแครง
  AT459
อ่านกันเถอะ...
รุกขชาติวิทยา 3 หน่วย
(Arboriculture)
ลักษณะและความสำคัญในการปลูกพืชพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้เถาต่าง ๆ ศึกษาเจาะลึกพันธุ์ไม้พืชสวนที่เหมาะกับสภาพแวดล้อม ผสมผสานการจัดการด้านศิลป ภูมิทัศน์และการบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ โดยเน้นประโยชน์ทางกายภาพ มุมมองเพื่อความสวยงาม ประหยัด และด้านจิตวิทยาเป้นสำคัญ มีการศึกษานอกสถานที่
  AT459
อ่านกันเถอะ...
รุกขชาติวิทยา 3 หน่วย
(Arboriculture)
ลักษณะและความสำคัญในการปลูกพืชพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้เถาต่าง ๆ ศึกษาเจาะลึกพันธุ์ไม้พืชสวนที่เหมาะกับสภาพแวดล้อม ผสมผสานการจัดการด้านศิลป ภูมิทัศน์และการบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ โดยเน้นประโยชน์ทางกายภาพ มุมมองเพื่อความสวยงาม ประหยัด และด้านจิตวิทยาเป้นสำคัญ มีการศึกษานอกสถานที่