รายวิชา AT223(50) หลักสัตว์ศาสตร์ (Principles of Animal Saience)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
  บทที่2 สภาพการผลิตสัตว์ในประเทศไทย
  บทที่3 ประเภทและพันธูสัตว์
  บทที่4 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
  บทที่5 ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารสัตว์
  บทที่6 ระบบย่อยและดูดซึมอาหารของสัตว์
  บทที่7 ความต้องการสารอาหารของสัตว์
  บทที่8 ประเภทอาหารและวัตดุดิบอาหารสัตว์
  บทที่9 สรีระการสืบพันธุ์สัตว์และการผสมเมียมของสัตว์
  บทที่10 ระบบเต้านมและการสร้างน้ำนม
  บทที่11 ขบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์
  บทที่12 การเลือกสถานที่และโรงเรียนในการเยงสัตว์
  บทที่13 การจัดการไก่
  บทที่14 การจัดการสุกร
  บทที่15 การจัดการโค
  บทที่16 การสุขาภิบาลสัตว์
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
  บทที่2 สภาพการผลิตสัตว์ในประเทศไทย
  บทที่3 ประเภทและพันธูสัตว์
  บทที่4 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
  บทที่5 ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารสัตว์
  บทที่6 ระบบย่อยและดูดซึมอาหารของสัตว์
  บทที่7 ความต้องการสารอาหารของสัตว์
  บทที่8 ประเภทอาหารและวัตดุดิบอาหารสัตว์
  บทที่9 สรีระการสืบพันธุ์สัตว์และการผสมเมียมของสัตว์
  บทที่10 ระบบเต้านมและการสร้างน้ำนม
  บทที่11 ขบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของสัตว์
  บทที่12 การเลือกสถานที่และโรงเรียนในการเยงสัตว์
  บทที่13 การจัดการไก่
  บทที่14 การจัดการสุกร
  บทที่15 การจัดการโค
  บทที่16 การสุขาภิบาลสัตว์
  บรรณานุกรม