รหัสวิชา รายละเอียด
 
  AP203
อ่านกันเถอะ...
หลักการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Principles of Public Relations)
ศึกษาลักษณะ ขอบเขต และวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ความสำคัญของทัศนคติและประชามติที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ การจัดหน่วยงาน และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป เพื่อให้นำไปประยุกต์กับองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
  AP203
อ่านกันเถอะ...
หลักการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Principles of Public Relations)
ศึกษาลักษณะ ขอบเขต และวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ความสำคัญของทัศนคติและประชามติที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ การจัดหน่วยงาน และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป เพื่อให้นำไปประยุกต์กับองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
  AP203(47341)
อ่านกันเถอะ...
หลักการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Principles of Pubilc Relations)
-
  AP203(47341)
อ่านกันเถอะ...
หลักการประชาสัมพันธ์ 3 หน่วย
(Principles of Pubilc Relations)
-
  AP204
อ่านกันเถอะ...
หลักการโฆษณา 3 หน่วย
(Principles of Advertising)
ศึกษาถึงลักษณะและขอบเขตของการโฆษณา วิวัฒนาการของการโฆษณา ความสำคัญและความสัมพันธ์กับธุรกิจและศาสตร์อื่น ๆ ความรู้พื้นฐานในการรณรงค์โฆษณาองค์การที่รับผิดชอบในการโฆษณา จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มในการโฆษณา เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์กับการโฆษณาขององค์การต่าง ๆ
  AP204
อ่านกันเถอะ...
หลักการโฆษณา 3 หน่วย
(Principles of Advertising)
ศึกษาถึงลักษณะและขอบเขตของการโฆษณา วิวัฒนาการของการโฆษณา ความสำคัญและความสัมพันธ์กับธุรกิจและศาสตร์อื่น ๆ ความรู้พื้นฐานในการรณรงค์โฆษณาองค์การที่รับผิดชอบในการโฆษณา จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มในการโฆษณา เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์กับการโฆษณาขององค์การต่าง ๆ
  AP204(S)
อ่านกันเถอะ...
ศัพท์โฆษณา - หน่วย
(Glossary of advertising terms)
-
  AP204(S)
อ่านกันเถอะ...
ศัพท์โฆษณา - หน่วย
(Glossary of advertising terms)
-
  AP205
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ 3 หน่วย
(The Theory of Persuasions)
ศึกษาถึงจุดมุ่งหมาย รูปแบบและองค์ประกอบที่สำคัญทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการจุงใจ พร้อมทั้งการสร้างประสิทธิภาพและการปรับปรุงประสิทธิภาพการจูงใจ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  AP205
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ 3 หน่วย
(The Theory of Persuasions)
ศึกษาถึงจุดมุ่งหมาย รูปแบบและองค์ประกอบที่สำคัญทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการจุงใจ พร้อมทั้งการสร้างประสิทธิภาพและการปรับปรุงประสิทธิภาพการจูงใจ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านโฆษณาและการประชาสัมพันธ์