รายวิชา AP203 หลักการประชาสัมพันธ์ (Principles of Public Relations)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ประวัติและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ
  บทที่ 2 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
  บทที่ 3 : ประชามติ(ต่อ)
  บทที่ 3 : ประชามติ
  บทที่ 4 : การติดต่อสื่อสาร
  บทที่ 5 : การดำเนินงานประชาสัมพันธ์(ต่อ)
  บทที่ 5 : การดำเนินงานประชาสัมพันธ์
  บทที่ 6 : การจัดหน่วยงานการประชาสัมพันธ์
  บทที่ 7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์(ต่อ)
  บทที่ 7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
  บทที่ 8 : การทำหนังสือพิมพ์สัมพันธ์
  บทที่ 9 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ
  บทที่10 : การประชาสัมพันธ์ของรัฐ
  บทที่ 11 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การที่ไม่หวังผลกำไร
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ประวัติและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ
  บทที่ 2 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
  บทที่ 3 : ประชามติ(ต่อ)
  บทที่ 3 : ประชามติ
  บทที่ 4 : การติดต่อสื่อสาร
  บทที่ 5 : การดำเนินงานประชาสัมพันธ์(ต่อ)
  บทที่ 5 : การดำเนินงานประชาสัมพันธ์
  บทที่ 6 : การจัดหน่วยงานการประชาสัมพันธ์
  บทที่ 7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์(ต่อ)
  บทที่ 7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
  บทที่ 8 : การทำหนังสือพิมพ์สัมพันธ์
  บทที่ 9 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ
  บทที่10 : การประชาสัมพันธ์ของรัฐ
  บทที่ 11 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การที่ไม่หวังผลกำไร
  บรรณานุกรม : Reference