รายวิชา AP203(47341) หลักการประชาสัมพันธ์ (PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
  บทที่2 : องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์
  บทที่3 : กลุ่มประชาชนในงานประชาสัมพันธ์
  บทที่4 : จรรยาบรรณของวิชาชีพการประชาสัมพันธ์
  บทที่5: การดำเนินงานประชาสัมพันธ์
  บทที่6 : การจัดหน่วยงานประชาสัมพันธ์
  บทที่7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
  บทที่8 : การหนังสือพิมพ์สัมพันธ์
  บทที่9 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ
  บทที่10 : การประชาสัมพันธ์ของรัฐ
  บทที่11 : การประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
  บทที่2 : องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์
  บทที่3 : กลุ่มประชาชนในงานประชาสัมพันธ์
  บทที่4 : จรรยาบรรณของวิชาชีพการประชาสัมพันธ์
  บทที่5: การดำเนินงานประชาสัมพันธ์
  บทที่6 : การจัดหน่วยงานประชาสัมพันธ์
  บทที่7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
  บทที่8 : การหนังสือพิมพ์สัมพันธ์
  บทที่9 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ
  บทที่10 : การประชาสัมพันธ์ของรัฐ
  บทที่11 : การประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร
  ปก
  คำนำ : Introduction