รายวิชา AP204 หลักการโฆษณา (Principles of Advertising)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ลักษณะและขอบเขตการโฆษณา
  บทที่ 2 : ประวัติการโฆษณา
  บทที่ 3 : ความสัมพันธ์ของการโฆษณากับศาสตร์อื่นๆ
  บทที่ 4 : สถาบันทางการโฆษณา
  บทที่ 5 : สื่อโฆษณา(ต่อ)
  บทที่ 5 : ื่อโฆษณา
  บทที่ 6 : การสร้างสรรค์งานโฆษณา
  บทที่ 7 : การวางแผนและการบริหารงานโฆษณา(ต่อ)
  บทที่ 7 : การวางแผนและการบริหารงานโฆษณา
  บทที่ 8 : การวางแผนและการบริหารงานโฆษณา(ต่อ)
  บทที่ 8 : การวิจัยโฆษณา
  บทที่ 9 : งบประมาณการโฆษณา
  บทที่10 : การประเมินผลการโฆษณา
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ลักษณะและขอบเขตการโฆษณา
  บทที่ 2 : ประวัติการโฆษณา
  บทที่ 3 : ความสัมพันธ์ของการโฆษณากับศาสตร์อื่นๆ
  บทที่ 4 : สถาบันทางการโฆษณา
  บทที่ 5 : สื่อโฆษณา(ต่อ)
  บทที่ 5 : ื่อโฆษณา
  บทที่ 6 : การสร้างสรรค์งานโฆษณา
  บทที่ 7 : การวางแผนและการบริหารงานโฆษณา(ต่อ)
  บทที่ 7 : การวางแผนและการบริหารงานโฆษณา
  บทที่ 8 : การวางแผนและการบริหารงานโฆษณา(ต่อ)
  บทที่ 8 : การวิจัยโฆษณา
  บทที่ 9 : งบประมาณการโฆษณา
  บทที่10 : การประเมินผลการโฆษณา
  บรรณานุกรม : Reference