รหัสวิชา รายละเอียด
 
  AN113
อ่านกันเถอะ...
AN113 มานุษยวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Anthopology)
-
  AN113
อ่านกันเถอะ...
AN113 มานุษยวิทยาเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Anthopology)
-
  AN229
อ่านกันเถอะ...
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ 3 หน่วย
(Culture and Personality)
ศึกษาอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่างวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ทฤษฎีที่สำคัญทางจิตวิทยาสังคม ได้แก่ ทฤษฎีกำหนดบุคลิกภาพ การอบรมเรียนรู้ระเบียบทางสังคมและทฤษฎีที่ควรรู้ด้านวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
  AN229
อ่านกันเถอะ...
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ 3 หน่วย
(Culture and Personality)
ศึกษาอิทธิพลที่มีต่อกันระหว่างวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ทฤษฎีที่สำคัญทางจิตวิทยาสังคม ได้แก่ ทฤษฎีกำหนดบุคลิกภาพ การอบรมเรียนรู้ระเบียบทางสังคมและทฤษฎีที่ควรรู้ด้านวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
  AN229(47190)
อ่านกันเถอะ...
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ 3 หน่วย
(CULTURE AND PERSONALITY)
-
  AN229(47190)
อ่านกันเถอะ...
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ 3 หน่วย
(CULTURE AND PERSONALITY)
-
  AN278
อ่านกันเถอะ...
ครอบครัวและเครือญาติ 3 หน่วย
(Family and Kinships)
วิเคราะห์ครอบครัวในฐานะเป็นหน่วยทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและอิทธิพลที่มีต่อระบบครอบครัวและเครือญาติ ศึกษาระบบครอบครัวในประเทศต่าง ๆ ในแง่ชาติพันธุ์ วิทยาและประวัติศาสตร์ โดยเน้นสังคมไทยและศึกษาระบบเครือญาติเปรียบเทียบด้วย
  AN278
อ่านกันเถอะ...
ครอบครัวและเครือญาติ 3 หน่วย
(Family and Kinships)
วิเคราะห์ครอบครัวในฐานะเป็นหน่วยทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและอิทธิพลที่มีต่อระบบครอบครัวและเครือญาติ ศึกษาระบบครอบครัวในประเทศต่าง ๆ ในแง่ชาติพันธุ์ วิทยาและประวัติศาสตร์ โดยเน้นสังคมไทยและศึกษาระบบเครือญาติเปรียบเทียบด้วย
  AN353
อ่านกันเถอะ...
สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี 3 หน่วย
(Korean Society and Culture)
เอกสารฉบับนี้เป็นเรื่องราวของสังคมเกาหลีใต้ที่เน้นการศึกษาหัวข้อหลัก 3 เรื่องคือ การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศขึ้นในปี ค.ศ. 1948 จนถึงปี ค.ศ. 2001 วัฒนธรรมที่สาคัญของเกาหลี และการมองภาพคนและวัฒนธรรมเกาหลีจากมุมมองต่างกัน การศึกษาหัวข้อทั้งสามจักส่งผลให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เรื่องราวของเกาหลีหลาย ๆ ด้าน นอกจากนี้ ในภาคผนวกได้นาเรื่องระบบการเมืองการปกครองของเกาหลีใต้มาเสนอไว้สาหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการเมืองของประเทศนี้
  AN353
อ่านกันเถอะ...
สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี 3 หน่วย
(Korean Society and Culture)
เอกสารฉบับนี้เป็นเรื่องราวของสังคมเกาหลีใต้ที่เน้นการศึกษาหัวข้อหลัก 3 เรื่องคือ การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจนับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศขึ้นในปี ค.ศ. 1948 จนถึงปี ค.ศ. 2001 วัฒนธรรมที่สาคัญของเกาหลี และการมองภาพคนและวัฒนธรรมเกาหลีจากมุมมองต่างกัน การศึกษาหัวข้อทั้งสามจักส่งผลให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เรื่องราวของเกาหลีหลาย ๆ ด้าน นอกจากนี้ ในภาคผนวกได้นาเรื่องระบบการเมืองการปกครองของเกาหลีใต้มาเสนอไว้สาหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการเมืองของประเทศนี้
  AN357
อ่านกันเถอะ...
สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 หน่วย
(Thai Society and Culture)
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม สถาบันสำคัญของสังคม บทบาทของศาสนาต่อการดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงกลุ่มและวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย
  AN357
อ่านกันเถอะ...
สังคมและวัฒนธรรมไทย 3 หน่วย
(Thai Society and Culture)
ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของสังคมและวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม สถาบันสำคัญของสังคม บทบาทของศาสนาต่อการดำเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงกลุ่มและวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย
  AN458
อ่านกันเถอะ...
ชาวเขาในประเทศไทย 3 หน่วย
(Hill Tribes of Thailand)
ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย โครงสร้างปัญหาและคววามขัดแย้งกันทางเอกลักษณ์ของเผ่า ความสัมพันธ์ของประชากรในเผ่าต่าง ๆ อุดมการณ์ความขัดแย้ง การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง และปัญหาในการพัฒนาด้านสังคมกับเศรษฐกิจ
  AN458
อ่านกันเถอะ...
ชาวเขาในประเทศไทย 3 หน่วย
(Hill Tribes of Thailand)
ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย โครงสร้างปัญหาและคววามขัดแย้งกันทางเอกลักษณ์ของเผ่า ความสัมพันธ์ของประชากรในเผ่าต่าง ๆ อุดมการณ์ความขัดแย้ง การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง และปัญหาในการพัฒนาด้านสังคมกับเศรษฐกิจ
  AN459
อ่านกันเถอะ...
สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย 3 หน่วย
(Society and Thai Local Culture)
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ของท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเน้นการศึกษาระบบวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม
  AN459
อ่านกันเถอะ...
สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย 3 หน่วย
(Society and Thai Local Culture)
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ของท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเน้นการศึกษาระบบวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม
  AN478
อ่านกันเถอะ...
วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Culture and Economic Behavior)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี วัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ศึกษาวัฒนธรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ การใช้เงินตราและการแลกเปลี่ยนสินเชื่อและหนี้สิน บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของตลาด การพัฒนาทางเศรษฐกิจในประเทศที่กำลังพัฒนา
  AN478
อ่านกันเถอะ...
วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ 3 หน่วย
(Culture and Economic Behavior)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี วัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ศึกษาวัฒนธรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ การใช้เงินตราและการแลกเปลี่ยนสินเชื่อและหนี้สิน บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของตลาด การพัฒนาทางเศรษฐกิจในประเทศที่กำลังพัฒนา