รายวิชา AN353 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี (Korean Society and Culture)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 เกาหลีใต้ยุคใหม่
  บทที่ 3 ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
  บทที่ 4 ยุคแห่งการปฏิรูป
  บทที่ 5 ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ไข
  บทที่ 6 การเมืองและเศรษฐกิจ ปี 2000
  บทที่ 7 ตลาดในเกาหลี
  บทที่ 8 อาหารเกาหลี
  บทที่ 9 อาหารกิมจิ
  บทที่ 10 วัฒนธรรมและเครื่องดื่มประกอบแอลกอฮอล์
  บทที่ 11 คนเกาหลี : มุมมองจากคนเกาหลี
  บทที่ 12 คนเกาหฃีในสายตาของชาวต่างประเทศ
  ภาคผนวก1
  ภาคผนวก2
  ภาคผนวก3
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 เกาหลีใต้ยุคใหม่
  บทที่ 3 ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง
  บทที่ 4 ยุคแห่งการปฏิรูป
  บทที่ 5 ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ไข
  บทที่ 6 การเมืองและเศรษฐกิจ ปี 2000
  บทที่ 7 ตลาดในเกาหลี
  บทที่ 8 อาหารเกาหลี
  บทที่ 9 อาหารกิมจิ
  บทที่ 10 วัฒนธรรมและเครื่องดื่มประกอบแอลกอฮอล์
  บทที่ 11 คนเกาหลี : มุมมองจากคนเกาหลี
  บทที่ 12 คนเกาหฃีในสายตาของชาวต่างประเทศ
  ภาคผนวก1
  ภาคผนวก2
  ภาคผนวก3