รายวิชา AN478 วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ (Culture and Economic Behavior)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : อารัมภบท
  บทที่ 2 : ทรัพยากร สินทรัพย์และการผลิต
  บทที่ 3 : สินเชื่อและหนี้สิน
  บทที่ 4 : การแลกเปลี่ยนและเงินตรา
  บทที่ 5 : ตลาด
  บทที่ 6 : การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเศรษฐกิจ
  บทที่ 7 : ทฤษฎีและแนวความคิด
  บทที่ 8 : วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา(ต่อ)
  บทที่ 8 : วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา
  ภาคผนวก : Supplement(ต่อ)
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : อารัมภบท
  บทที่ 2 : ทรัพยากร สินทรัพย์และการผลิต
  บทที่ 3 : สินเชื่อและหนี้สิน
  บทที่ 4 : การแลกเปลี่ยนและเงินตรา
  บทที่ 5 : ตลาด
  บทที่ 6 : การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเศรษฐกิจ
  บทที่ 7 : ทฤษฎีและแนวความคิด
  บทที่ 8 : วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา(ต่อ)
  บทที่ 8 : วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา
  ภาคผนวก : Supplement(ต่อ)