รายวิชา PU403 หลักการ ปัญหาและกรณีศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ (Principles Problems and Cases in Public Relations)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไป
  บทที่ 2 : ปัญหาและกรณีศึกษา
  บทที่ 3 : ภาพพจน์ขององค์การ
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์สถานการณ์
  บทที่ 5 : การกำหนดวัตถุประสงค์
  บทที่ 6 : การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
  บทที่ 7 : การวางแผนโครงการ
  บทที่ 8 : การกำหนดงบประมาณและระยะเวลาดำเนิการ
  บทที่ 9 : การเสนองานและดำเนินการ
  บทที่ 10 : การประเมินผล
  บทที่ 11 : สิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
  บทที่ 12 : การสื่อสารทางวาจา
  บทที่ 13 : โสตทัศนูปกรณ์
  บทที่ 14 : งานพิเศษและกิจกรรมอื่นๆ
  แบบฝึกหัด : Test
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไป
  บทที่ 2 : ปัญหาและกรณีศึกษา
  บทที่ 3 : ภาพพจน์ขององค์การ
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์สถานการณ์
  บทที่ 5 : การกำหนดวัตถุประสงค์
  บทที่ 6 : การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
  บทที่ 7 : การวางแผนโครงการ
  บทที่ 8 : การกำหนดงบประมาณและระยะเวลาดำเนิการ
  บทที่ 9 : การเสนองานและดำเนินการ
  บทที่ 10 : การประเมินผล
  บทที่ 11 : สิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
  บทที่ 12 : การสื่อสารทางวาจา
  บทที่ 13 : โสตทัศนูปกรณ์
  บทที่ 14 : งานพิเศษและกิจกรรมอื่นๆ
  แบบฝึกหัด : Test
  บรรณานุกรม : Reference