รายวิชา EVE313(51) วิศวกรรมขยะ และการจัดการของเสียอันตราย (Solid Waste Engineering and Hazadous Wastes Management)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การจัดการขยะ
  บทที่2 แหล่งกำเนิด ปริมาณ และผลกระทบ
  บทที่3 ลักษณะและสมบัติขยะ
  บทที่4 การเก็บขนและขนย้าย
  บทที่5 ข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  บทที่6 การลด การแยก และการรีไซคลิ่ง
  บทที่7 การนำกลับคืนวัสดุ
  บทที่8 เตาเผาขยะ
  บทที่9 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขสภิบาล
  บทที่10 การหมักทำปุ่ย
  บทที่11 นิยาม ประเภทและผลกระทบของเสียอันตราย
  บทที่12 การควบคุมการเก็บและขนส่งของเสียอันตราย
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การจัดการขยะ
  บทที่2 แหล่งกำเนิด ปริมาณ และผลกระทบ
  บทที่3 ลักษณะและสมบัติขยะ
  บทที่4 การเก็บขนและขนย้าย
  บทที่5 ข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  บทที่6 การลด การแยก และการรีไซคลิ่ง
  บทที่7 การนำกลับคืนวัสดุ
  บทที่8 เตาเผาขยะ
  บทที่9 การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขสภิบาล
  บทที่10 การหมักทำปุ่ย
  บทที่11 นิยาม ประเภทและผลกระทบของเสียอันตราย
  บทที่12 การควบคุมการเก็บและขนส่งของเสียอันตราย