รายวิชา EE362 การสอนระดับประถมศึกษา 2 (Teaching in Elementary Level 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การศึกษาหลักสูตรและการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร
  บทที่1 : การศึกษาหลักสูตรและการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร(ต่อ)
  บทที่ 2 : หลักจิตวิทยาและความเป็นครู
  บทที่ 3 : เทคนิคการสอนและทักษะกระบวนการ
  บทที่3 : เทคนิคการสอนและทักษะกระบวนการ(ต่อ)
  บทที่4 : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  บทที่4 : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน(ต่อ)
  บทที่5 : แผนการสอน
  บทที่6 :การวัดและประเมินผลระดับประถมศึกษา
  บทที่6 : การวัดและประเมินผลระดับประถมศึกษา(ต่อ)
  บทที่7 :การฝึกทักษะการสอน
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การศึกษาหลักสูตรและการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร
  บทที่1 : การศึกษาหลักสูตรและการวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร(ต่อ)
  บทที่ 2 : หลักจิตวิทยาและความเป็นครู
  บทที่ 3 : เทคนิคการสอนและทักษะกระบวนการ
  บทที่3 : เทคนิคการสอนและทักษะกระบวนการ(ต่อ)
  บทที่4 : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  บทที่4 : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน(ต่อ)
  บทที่5 : แผนการสอน
  บทที่6 :การวัดและประเมินผลระดับประถมศึกษา
  บทที่6 : การวัดและประเมินผลระดับประถมศึกษา(ต่อ)
  บทที่7 :การฝึกทักษะการสอน
  บรรณานุกรม : Reference